THAI TIME สิงห์บุรี

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล/เทศบาล ครบ 41 แห่ง ครอบคลุมทั้งจังหวัด

130 Views
          นางสาวสุธารทิพย์ พลอยดีเลิศหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล ภายใต้โครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนขึ้น
          เพื่อสร้างและบูรณาการกลไกการคุ้มครองเด็กในระดับตำบล พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ให้สามารถดำเนินการให้การสงเคราะห์และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
          นางสาวสุธารทิพย์กล่าวต่อไปว่า โคงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2565 ไปแล้วจำนวน 19 พื้นที่ สำหรับปีงบประมาณ 2566 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินการขยายพื้นที่ดำเนินโครงการเพิ่มเติมอีก จำนวน 22 แห่ง รวมเป็น 41 พื้นที่ (อบต./เทศบาล) ซึ่งจะครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดสิงห์บุรี
          สำหรับรายละเอียดของโครงการ จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล/เทศบาล ในจังหวัดสิงห์บุรีขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล/เทศบาล จำนวน 22 พื้นที่ๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ
          🔸️มีการจัดตั้งศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล/เทศบาล ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีครอบคลุมทุกพื้นที่
          🔸️ลดปัญหาการทอดทิ้งเด็ก เด็กถูกกระทำทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบหรือเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
          🔸️แกนนำเครือข่ายศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการให้ความช่วยเหลือเด็กในชุมชนได้อย่างเป็นระบบ
          🔸️เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลเด็กในชุมชน
          หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ยังกล่าวอีกว่า ผลของการจัดตั้งศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล/เทศบาล จะก่อให้เกิดเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบลอย่างเป็นระบบที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้นและการดูแลอย่างทั่วถึงในระดับชุมชน
…………………………………..
BY : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าวTHAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments