THAI TIME สิงห์บุรี

ประกาศแล้ว..กก.ต.สิงห์บุรีสรุปผลรายชื่อชื่อผู้ที่ผ่านการเลือก สว.ระดับอำเภอ มีใครบ้าง..เช็คได้เลย

41 Views
          ประกาศผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ ทั้ง 6 อำเภอ จังหวัดสิงห์บุรี ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ ทั้ง 6 อำเภอ ผลปรากฏว่า
๑. กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
อ.เมืองสิงห์บุรี
๑.พันเอกปรีชาชาญ เกตุหิรัญ
๒.นายสกลพร โสภาจารีย์
อ.อินทร์บุรี
-ไม่มี-
อ.พรหมบุรี
๑.นายวัลลพ คุ้มสุภา
๒.พลเอกนุชิต ศรีบุญส่ง
อ.บางระจัน
๑.นางศรีเรือน ยิ้มย่อง
๒ นางสิริกร ชิตชาตรี
อ.ค่ายบางระจัน
-ไม่มี-
อ.ท่าช้าง
-ไม่มี-
๒. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
อ.เมืองสิงห์บุรี
-ไม่มี-
อ.อินทร์บุรี
๑.นายมนตรี ทรงประไพ
๒.ร้อยตำรวจตรีวิสันต์ วัตรายุวงศ์
อ.พรหมบุรี
-ไม่มี-
อ.บางระจัน
-ไม่มี-
อ.ค่ายบางระจัน
-ไม่มี-
อ.ท่าช้าง
-ไม่มี-
๓. กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
อ.เมืองสิงห์บุรี
๑.นายบรรพต รักงาม
๒.นายชาคริส ภู่งาม
อ.อินทร์บุรี
๑.นายนิวัต เชื้อนาค
๒.นายเสมอ จันทร์พ่วง
๓.นายสมปอง เฟื่องจันทร์
อ.พรหมบุรี
๑.นางสาวสุมารี อุสาหะ
๒.นายคัมภีร์ นิตยาภรณ์
อ.บางระจัน
๑.นายประกิจ คุณโฑ
๒.นายสำนวน แสงเพ็ง
๓.นายสมควร บุญเอี่ยม
อ.ค่ายบางระจัน
๑.นายกมล ทองสุข
อ.ท่าช้าง
๑.นายนรินทร์ ศรีม่วงพงษ์
๒.นายอนุชาติ โชชัย
๓.นายปรีดา ทรัพย์พาลี
๔. กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
อ.เมืองสิงห์บุรี
๑.นายวัชรพันธ์ ศรีสวัสดิ์
อ.อินทร์บุรี
-ไม่มี-
อ.พรหมบุรี
-ไม่มี-
อ.บางระจัน
-ไม่มี-
อ.ค่ายบางระจัน
๑.นางกฤษณา เปฎะพันธุ์
อ.ท่าช้าง
๑.นางสาวประทุม อ่อนแจ้ง
๒.นางสาวอัจฉรา สายสุวรรณ
๕. กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
อ.เมืองสิงห์บุรี
๑.นายปราโมทย์ พันธุเกตุ
อ.อินทร์บุรี
๑.นายชูศักดิ์ เพ็ชร์พูล
อ.พรหมบุรี
๑.นางสาวสังเวียน มากมิ่ง
อ.บางระจัน
๑.นายวีรวุธ ศรีคงดวง
๒.นายชอบธรรม ชีวะธรรม
๓.นายสมพงษ์ พวงจำปี
อ.ค่ายบางระจัน
๑.นายกิตตินันท์ นุชอยู่
๒.นางสาวพิมพ์ปวีณ์ วงษ์คงคำ
อ.ท่าช้าง
-ไม่มี-
๖. กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
อ.เมืองสิงห์บุรี
-ไม่มี-
อ.อินทร์บุรี
๑.นายสุรชัย จุ้ยกง
๒.นายสมโภช อินทสุชาติ
๓.นายนเรศ คงแย้ม
อ.พรหมบุรี
๑.นายชำนาญ เจริญศุข
อ.บางระจัน
๑.นายสุพจน์ ภูหงษ์สูง
๒.นายพรชัย กรุ่นทอง
อ.ค่ายบางระจัน
-ไม่มี-
อ.ท่าช้าง
-ไม่มี-
๗. กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
อ.เมืองสิงห์บุรี
-ไม่มี-
อ.อินทร์บุรี
๑.นายอุทร บุณยโพธิ์
อ.พรหมบุรี
-ไม่มี-
อ.บางระจัน
๑.นายประทีป โกมล
๒.นายสมบูรณ์ จันทร์งาม
อ.ค่ายบางระจัน
๑.นางวัฒนา อุลิศ
๒.นายสิทธิชัย ผู้พัฒน์
อ.ท่าช้าง
๑.นายธารา บัวอาจ
๒.นางสมเกียรติ อิ่มอำไพ
๓.นายสัญญา ทรัพย์พาลี
๘. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
อ.เมืองสิงห์บุรี
๑.นายนรินทร์ สุวรรณธนะ
๒.นายเบ็งจะ ตรีสาร
อ.อินทร์บุรี
-ไม่มี-
อ.พรหมบุรี
-ไม่มี-
อ.บางระจัน
๑.นายชีวะภาพ ชีวะธรรม
อ.ค่ายบางระจัน
๑.นางภาวินี โพธิ์กัน
อ.ท่าช้าง
-ไม่มี-
๙. กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
อ.เมืองสิงห์บุรี
๑.นายสมชาย จั่นฮวด
อ.อินทร์ุบุรี
-ไม่มี-
อ.พรหมบุรี
-ไม่มี-
อ.บางระจัน
๑.นายสมพล แฉ่งฉวี
๒.นางวันเพ็ญ หาญคำ
อ.ค่ายบางระจัน
-ไม่มี-
อ.ท่าช้าง
๑.นางรินลดา จำปาไทย
๒.นางสาวเนตรนารี แจ่มทอง
๓.นายฐิตเมธี ปาละศิริ
๑๐. กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม ข้อ ๙.
อ.เมืองสิงห์บุรี
-ไม่มี-
อ.อินทร์บุรี
๑.นายสมหมาย อริยะนิล
๒.นางสาวจุรี จันทร์แสง
อ.พรหมบุรี
-ไม่มี-
อ.บางระจัน
๑.นางสาวโสพิน ก้อนทอง
๒.นางสาวยุพาภรณ์ ก้อนทอง
อ.ค่ายบางระจัน
๑.นางทัศนัย ศรีสุวรรณ์
อ.ท่าช้าง
๑.นายบุญเชิด อิ่มอำไพ
๒.นายสุนทร ผลทับทิม
๑๑. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
อ.เมืองสิงห์บุรี
-ไม่มี-
อ.อินทร์บุรี
๑.นายบุญฤทธิ์ กลิ่นพงศ์สาโรจน์
อ.พรหมบุรี
-ไม่มี-
อ.บางระจัน
๑.นายกมล สุขคะสมบัติ
๒.นายบรรดาศักดิ์ แย้มมาก
๓.นางสาวสรีนัทธ์ เจริญวัชรวิทย์
อ.ค่ายบางระจัน
-ไม่มี-
อ.ท่าช้าง
-ไม่มี-
๑๒. กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
อ.เมืองสิงห์บุรี
-ไม่มี-
อ.อินทร์บุรี
-ไม่มี-
อ.พรหมบุรี
-ไม่มี-
อ.บางระจัน
๑.นายไพรัตน์ โฉมแฉล้ม
อ.ค่ายบางระจัน
-ไม่มี-
อ.ท่าช้าง
-ไม่มี-
๑๓. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
อ.เมืองสิงห์บุรี
๑.นายปฏิพัทธ์ สุสำเภา
อ.อินทร์บุรี
๑.นายเริงชัย วีระพงษ์
๒.นายชัยณรงค์ รักพินิจ
๓.นางสาวจุไรรัตน์ ดวงจันทร์
อ.พรหมบุรี
-ไม่มี-
อ.บางระจัน
-ไม่มี-
อ.ค่ายบางระจัน
-ไม่มี-
อ.ท่าช้าง
-ไม่มี-
๑๔. กลุ่มสตรี
อ.เมืองสิงห์บุรี
-ไม่มี-
อ.อินทร์บุรี
๑.นางกนกกร รุ่งสุริยะวิบูลย์
อ.พรหมบุรี
-ไม่มี-
อ.บางระจัน
๑.นางอุดมลักษณ์ ผาสุข
๒.นางบุญรอด ยิ้มย่อง
อ.ค่ายบางระจัน
๑.นางขวัญเมือง ไม้น้อย
๒.นางสาวณัฐธภา ขำศรี
อ.ท่าช้าง
๑.นางสาวสุรัง อยู่สบาย
๒.นางสาวอาภาศิริ แจ้งธนาภา
๓. นางพรรณารัตน์ เจริญศรี
๑๕. กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
อ.เมืองสิงห์บุรี
๑.นายสมิง กุลธี
อ.อินทร์บุรี
๑.นายไพศาล โตสุวรรณถาวร
อ.พรหมบุรี
-ไม่มี-
อ.บางระจัน
๑.นายอุบล เทพทอง
๒.นายพยศ พ่วงเอี่ยม
อ.ค่ายบางระจัน
๑.นางสมใจ วงษ์น้อย
๒ นางสาวลำจวน ทรงเจริญ
อ.ท่าช้าง
๑.นางชูรัตน์ สุวรรณา
๒.นางพะเยาว์ มีกลิ่นหอม
๓.นางประภา คุ้ยทรัพย์
๑๖. กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
อ.เมืองสิงห์บุรี
-ไม่มี-
อ.อินทร์บุรี
-ไม่มี-
อ.พรหมบุรี
-ไม่มี-
อ.บางระจัน
๑.นายวันประสูติ สุขษาสุณี
๒.นางสาวศุภาวดี ก้อนแข็ง
๓.นายกำพล ก้อนทอง
อ.ค่ายบางระจัน
-ไม่มี-
อ.ท่าช้าง
๑.นายนราภัทร ชื่นพักตร์
๒.นางสาวกัญญารัตน์ ชอบทำดี
๓.นางสาวสมัย รักงาม
๑๗. กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
อ.เมืองสิงห์บุรี
-ไม่มี-
อ.อินทร์บุรี
-ไม่มี-
อ.พรหมบุรี
๑.นางละเมียด สิงห์สา
อ.บางระจัน
๑.นายภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง
๒.นายปรีชา ใจดี
อ.ค่ายบางระจัน
๑.นายเสรี ประดิษฐ์
๒.นางกชพร ยิ่งบุรุษ
อ.ท่าช้าง
๑.นายภาณุพงษ์ เต็งวงษ์วัฒนะ
๒.นายสมจิตร์ บุญตุวงษ์
๓.นายสมบูรณ์ เพาะปลูก
๑๘. กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
อ.เมืองสิงห์บุรี
๑.นางสาวจินตนา ปานมี
อ.อินทร์บุรี
๑.นายอำนาจ สุขเย็น
๒.นายสุรพงษ์ นิธิโรจนานนท์
อ.พรหมบุรี
๑.นายญาณเดช จารุสุนทรกุล
อ.บางระจัน
๑.นายชาตรี เทียนขาว
อ.ค่ายบางระจัน
-ไม่มี-
อ.ท่าช้าง
-ไม่มี-
๑๙. กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
อ.เมืองสิงห์บุรี
๑.นายณัฐพงษ์ อ่อนคำ
อ.อินทร์บุรี
๑.นายประดิษฐ์ พราหมณ์จินดา
๒.นางสาวจุฑามาศ คำวิจิตร์
๓.นายชนะการณ์ สืบศรี
อ.พรหมบุรี
-ไม่มี-
อ.บางระจัน
๑.นายอภิชาติ บุญมา
อ.ค่ายบางระจัน
-ไม่มี-
อ.ท่าช้าง
-ไม่มี-
๒๐. กลุ่มอื่น ๆ
อ.เมืองสิงห์บุรี
๑.นายธนเดช บุญสันเทียะ
อ.อินทร์บุรี
๑.นายประเมิล อินทพิบูลย์
อ.พรหมบุรี
-ไม่มี-
อ.บางระจัน
๑.นายบำรุง ควบคุม
อ.ค่ายบางระจัน
-ไม่มี-
อ.ท่าช้าง
๑.นางสาวอัจฉรา ขำมาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2567
…………………………………
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments