THAI TIME สิงห์บุรี

กรมศิลปากร ระบุชัด ต.ชีน้ำร้าย เป็นแหล่งโบราณคดีก่อนยุคประวัติศาสตร์ เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

213 Views
          สืบเนื่องจากกรณีที่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่หมู่ที่ 2 ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ถูกน้ำท่วมและกระแสน้ำกัดเซาะจนตลิ่งพัง โดยหลังจากน้ำลดลง ชาวบ้านพบโบราณวัตถุและซากภาชนะ รวมถึงโครงกระดูกมนุษณ์โบราณ
          จนมีการสำรวจโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ อบต.ชีน้ำร้าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักประวัติศาสตร์ พร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตว่า ต.ชีน้ำร้ายน่าจะเคยเป็นชุมชนเก่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ ตามที่ เพจข่าว THAI TIME และ Singburi ดีจัง ..ได้นำเสนอไปแล้วนั้น
          ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ได้มีหนังสือแจ้งมายัง นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สิงห์บุรี โดยระบุว่า..
          ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี แจ้งว่าพบแหล่งโบราณคดีในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลซีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ความละเอียดทราบแล้วนั้น
          สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการสำรวจแหล่งโบราณคดีดังกล่าวแล้ว โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มโบราณคดี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ในโครงการสำรวจแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2565
          พบแหล่งโบราณคดีตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สภาพปัจจุบันถูกรบกวนจากการกัดเซาะของแม่น้ำ แต่ยังปรากฎหลักฐานโบราณวัตถุประเภทชิ้นส่วนภาชนะดินเผาปริมาณหนาแน่นบริเวณหน้าตัดชั้นดินริมตลิ่งซึ่งอยู่ต่ำจากผิวดินปัจจุบันลงไปประมาณ 2 เมตร
          และยังได้สัมภาษณ์ข้อมูลจากราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งกำนันตำบลซีน้ำร้าย ซึ่งเก็บรักษาโบราณวัตถุที่พบจากแหล่งโบราณคดีไว้
          ทั้งนี้ แหล่งโบราณคดีดังกล่าวเคยมีการสำรวจเมื่อเดือนธันวาคม 2528 โดยกองโบราณคดี กรมศิลปากร
          จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ พบอาจกล่าวได้ว่าแหล่งโบราณคดีบ้านชีน้ำร้ายเป็นแหล่งโบราณคดีในยุคก่อนประวัติศาสตร์และคาบเกี่ยวกับยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์
          เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีที่แสดงให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานชุมชนโบราณในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งพบเพียงไม่กี่แห่งในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีและอ่างทอง
          สำนักฯ จึงขอเรียนแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทราบข้อมูลดังกล่าว และขอให้ช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้มีการลักลอบขุด เพื่อเป็นการสงวนรักษาแหล่งโบราณคดีที่ต้องดำเนินการศึกษา
          ขณะที่นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า จะหารือร่วมกับ อบต.ชีน้ำร้าย เพื่อหาทางอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป

Comments

comments