THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรี เสริมเขี้ยวเล็บ อปท. จัดอบรมเพิ่มความรู้-กฎระเบียบ-ข้อกฎหมาย..ลดอุปสรรคขณะปฏิบัติงาน

248 Views
     วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ เรื่อง “การประชุมสภาท้องถิ่นและกฎหมายท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”
     นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวต่อที่ประชุมว่า การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและเลขานุการสภาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆในการประชุมสภาท้องถิ่น และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในหน้าที่
     ส่วนผู้เข้าอบรมประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นและเลขานุการสภาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 41 แห่ง 445 คน โดยครั้งนี้เป็นการอบรมในรุ่นที่ 2 ประกอบด้วยประธานสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น อบต. ในอำเภอเมืองสิงห์บุรี บางระจัน และพรหมบุรี จำนวน 166 คน

Comments

comments