THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีคลอดแล้ว..แนวปฏิบัติช่วงเทศกาลสงกรานต์ อะไรทำได้-ไม่ได้ อ่านได้เลย

279 Views
     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี

     เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ความโดยสรุปว่า..

     เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีการจัดงานหรือกิจกรรมตามประเพณี พิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆ เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากอาจเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 14/2565 วันที่ 28 มีนาคม 2565 จึงกำหนด มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้

     ข้อ 1 การจัดกิจกรรม (งาน) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีการจัดงานสงกรานต์ที่มีการจัดเตรียม สถานที่และควบคุมกำกับได้ อาทิ การจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ทางศาสนา ทำบุญตักบาตร การละเล่น การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้

     โดยให้แจ้งหรือ ขออนุญาตพร้อมยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อนายอำเภอในพื้นที่ก่อนการจัดงาน (ทุกกรณี) ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565

     ทั้งนี้ ให้ผู้จัดกิจกรรมดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด (Covid Free Setting ) และมีการกำกับอย่างเคร่งครัด

🔸ต้องจัดกิจกรรมในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดีหรือที่โล่ง ไม่หนาแน่นหรือคับแคบ
🔸ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
🔸งดกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกันตลอดเวลาที่ร่วมงาน
🔸ผู้จัดกิจกรรมต้องกำหนดช่องทางเข้า – ออก จากงาน จัดจุดคัดกรองและควบคุมความหนาแน่นในพื้นที่จัดงาน

     ข้อ 2 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบ ไม่สามารถ ควบคุมได้ หรือกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน อาทิ การรวมกลุ่มสาดน้ำ คอนเสิร์ต ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม เป็นตัน

     ข้อ 3 ห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดงานหรือจัดกิจกรรม

     ข้อ 4 กิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว เช่น รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในครอบครัว การรับประทานอาหารร่วมกัน สามารถกระทำได้ โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดด้วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19)

     ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สัมผัสใกล้ชิดลูกหลาน ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ควรได้รับวัคซีนให้ครบถ้วนก่อนร่วมกิจกรรมสังสรรค์และผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงห้ามร่วมกิจกรรมโดยเด็ดขาด

     ข้อ 5 ร้านอาหารสามารถค้าขายได้ตามปกติที่ได้รับอนุญาต แต่หากจัดเป็นงานสงกรานต์ในร้านต้องขออนุญาตตามข้อ 1 ด้วย

     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2565 

 

Comments

comments