THAI TIME สิงห์บุรี

อบต.ห้วยชันจับมือสภาเกษตรกรฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนโยบายด้านข้าว มุ่งพัฒนาชาวนาตำบลห้วยชันแบบอย่างยั่งยืน

246 Views
     นายเทิดทัย เกตุแป้น นายก อบต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุม อบต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ได้ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี ประชุมหารือถึงแนวทางการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน
     โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาของชาวนาตำบลห้วยชัน จังหวัดสิงห์บุรี ให้กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมีนายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติและคณะ เข้าร่วมรับฟังและนำเก็บข้อมูล เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรต่อไป
     นายเทิดทัย กล่าวต่อไปว่า ในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ประธานสภาเกษตรกรสิงห์บุรี และประธานกลุ่มเกษตรกรท้ายโรงนา ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี ได้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรและผลการดำเนินงานตามกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแรงเกษตรกรผู้ผลิตข้าว ในพื้นที่ จ.สิงห์บุรีการ ลดต้นทุนการผลิต ก้าวแรกทางรอดของชาวนาให้กับ ที่ประชุมทราบด้วย
     ต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่สำรวจแปลงนาต้นแบบ สายพันธ์ุ Ossy-๒๓ ข้าวเพื่ออุสาหกรรมอาหารสัตว์ ของนางนริสา แสงร้าย กลุ่มเกษตรกรโคกหิน ม.7 ต.ห้วยชันอีกด้วย

Comments

comments