THAI TIME สิงห์บุรี

อบจ.สิงห์บุรี..จัดอบรม Mr.ATK เสริมเขี้ยวเล็บ อสม.เรียนรู้สู้โควิด

186 Views
     นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสิงห์บุรี มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดย อสม.ถือเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด เช่น การตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ การดูแลผู้มีความเสี่ยงสูง ตลอดจนการให้คำแนะนำผู้ติดเชื้อ
     ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จึงจัดทำโครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 19 – 30 เมษายน 2565
     นายศุภวัฒน์กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมดังกล่าว เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ อสม.โดยหลักสูตรการฝึกอบรม มีการสอนวิธีการจัดเก็บตัวอย่างเชื้อ โดยใช้ Antigen Test Kit : ATK เทคนิคการเก็บตัวอย่าง Swab และการกำจัดของเสียอย่างถูกวิธี รวมถึงการใช้แอพลิเคชั้นส่งผลตรวจ Smart อสม. และการฝึกปฎิบัติการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ชุมชน
     สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้กับ ความเข้าใจกับ อสม.ที่สังกัดในศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 47 แห่งในจังหวัดสิงห์บุรี รวม 4,591 คน โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในพื้นที่
        คาดว่าหลังจากการฝึกอบรมแล้ว อสม.จะสามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้อีกทางหนึ่งด้วย 

Comments

comments