THAI TIME สิงห์บุรี

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เข้มมาตรการป้องกันโควิดรับเปิดเทอม แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง จัดงบฯตรวจ ATK ฟรี

246 Views
     วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เพื่อมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
     นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวในที่ประชุม ว่าได้จัดทำ ” โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ” ขึ้น โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2565
       เพื่อให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ได้รับการตรวจ ATK ฟรี ทั้งช่วงเปิดภาคเรียน ตลอดจนถึงเมื่อรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง และเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการติดเชื้อภายในโรงเรียน
     สำหรับวิธีการดำเนินการนั้น จะจัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้แก่ พนักงานครู และพนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เพื่อการตรวจหาเชื้อที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย รวมถึงการทิ้งชุดตรวจซึ่งเป็นขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี
 
 

Comments

comments