THAI TIME สิงห์บุรี

องคมนตรีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชวชิราภิรม เจ้าอาวาสวัดศรัทธาภิรม

279 Views
     วันที่ 11 ก.ค. 65 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร เลื่อนสมณศักดิ์ ถวายแด่พระราชวชิราภิรม หรือหลวงพ่อสนุ่น อธิปุญโญ เจ้าอาวาสวัดศรัทธาภิรม ณ วัดศรัทธาภิรม ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
     โดยพระบรมราชองค์การปรากฏตามสัญญาบัตร ทรงตั้งสมณศักดิ์ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 ให้พระครูสัทธาโสภิต เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชวชิราภิรม อุดมธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆรักฆาราม คามวาสี มีฐานานุศักดิ์แต่งตั้งฐานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 และพระครูใบฎีกา 1
     ทั้งนี้มีนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีฯ
     สำหรับประวัติของพระราชวชิราภิรม หลวงพ่อสุน่น อธิปุญโญ เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2477 อายุ 87 ปี พรรษา 67 พรรษา มีนามเดิมว่า สนุ่น ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อุปสมบทวันที่ 7 กรกฎาคม 2497 ณ วัดไลย์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ.2520
     ได้รับแต่งตั้ง เป็นเจ้าอาวาสวัดศรัทธาภิรม ซึ่งท่านสามารถปฏิบัติกิจวัตรและศาสนกิจของสงฆ์ได้ตามปกติอย่างสม่ำเสมอมีการพัฒนาวัดและบริหารจัดการวัดตลอดมา เช่น บูรณปฏิสังขรณ์อาคารโรงเรียน อาคารเสนาสนะภายในวัดศรัทธาภิรม นอกจากนี้ท่านยังได้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสงเคราะห์
     ด้านงานเผยแผ่ ท่านเป็นพระที่เป็นที่เลื่อมใสเคารพศรัทธาของพระสงฆ์ และศิษย์ยานุศิษย์โดยทั่วไป ซึ่งก่อนที่ท่านจะเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชวชิราภิรม ท่านมีสมณศักดิ์เป็นพระครูศัทธาโสภิต

Comments

comments