THAI TIME กทม.

นายกฯประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ตั้งแต่ 4 ทุ่มถึงตี 4 เริ่ม 3 เม.ย. ลั่นพร้อมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เต็มที่!!

821 Views
         เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .. 2548 (ฉบับที่ 2) ความว่า
aaaaa
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
         ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและได้ออกข้อกำหนด (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม .. 2563 แล้ว นั้น 
          เพื่อให้มีมาตรการต่าง เพิ่มขึ้นตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .. 2548 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ดังต่อไปนี้
          ข้อ 1 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อการเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติหรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง และมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 1) หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่น โดยใด้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
          ผู้ใดฝ่าฝืนข้อนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ ทั้งนี้ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .. 2548
           ข้อ 2 ในกรณีที่มีการประกาศหรือสั่ง ห้าม เตือนหรือแนะนำในลักษณะเดียวกับข้อ 1 วรรคหนึ่ง สำหรับจังหวัด พื้นที่หรือสถานที่ใดโดยกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่เข้มงวดหรือเคร่งครัดกว่าข้อกำหนดนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้นต่อไปด้วย
          ข้อ 3 ในกรณีที่ไม่อาจเคลื่อนย้ายบุคคลใดซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อออกไปนอกราชอาณาจักรได้ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครจัดที่เอกเทศเพื่อควบคุมหรือกักกันบุคคลดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด
           ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน .. 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  
aaaaaaf
rrrrrr
          และช่วงเวลาประมาณ 18.00 .ของวันเดียวกัน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้ถ่ายทอดแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยวอนประชาชนอย่าตื่นตระหนก อย่ากักตุนสินค้าอาหาร พร้อมกับยืนยันว่า จะเป็นแม่ทัพเพื่อคอยปกป้องและสนับสนุนนักรบที่เป็นแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้สามารถต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ให้สำเร็จ ขอให้ประชาชนมั่นใจและปรับตัวเพื่อความอยู่รอด จะพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อขจัดการแพร่ระบาดให้เป็นศูนย์ ประเทศไทยต้องชนะ

Comments

comments