THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป

เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายผ้าทอกระเหรี่ยง แหล่งสืบสานการทอผ้าแบบกี่เอว

811 Views

Loading

        เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายผ้าทอกระเหรี่ยงครบวงจร บ้านค้างใจ หมู่ 7 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยภายในศูนย์ฯ เปิดเป็นสถานที่เรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่ากระเหรี่ยงดั้งเดิม รวมถึงการทอผ้าแบบชาวกระเหรี่ยงที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ หรือที่เรียกว่า “การทอแบบกี่เอว” ซึ่งเป็นการทอแบบทำมือโดยไม่ใช้เครื่องจักร นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝ้าย และ มะเดือย เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการทอผ้าของที่นี่
          นางสาวจันทร์เพ็ญ คำเหลือง ผู้ดูแลศูนย์ฯ กล่าวว่า นอกจากศูนย์ฯจะเปิดเป็นสถานที่เรียนรู้แล้วนั้น ยังเป็นสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าของชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้าน เด็ก เยาวชน และผู้พิการได้มีอาชีพเสริมสร้างรายได้ในครอบครัว และขณะนี้ทางศูนย์ฯ ได้ยื่นเอกสารขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 โดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาวกระเหรี่ยงดั้งเดิมไว้ ตั้งแต่การเป็นอยู่ ภาษาพูด ตลอดจนการแต่งกายไว้ให้คงอยู่ต่อไป”

         สำหรับผู้ที่สนใจจะไปเยี่ยมชมวิธีการทอผ้ากระเหรี่ยง และเลือกซื้อสินค้าชุมชนของชาวกระเหรี่ยง เช่น เสื้อผ้าและของที่ระลึกให้เลือกชมอีกมากมาย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางจันทร์เพ็ญ หมายเลขโทรศัพท์ 092-709-3901
ภาพ : พัฒนาสังคมฯ จังหวัดแพร่

Comments

comments