ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

พ่อเมืองเลย เปิดโครงการศาสตร์พระราชา รวมพลังสืบสานวัฒนธรรมไทย

699 Views

Loading

 

          วันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศาสตร์พระราชา “ตุ้มโฮมลูกหลาน สืบสานวัฒนธรรมไทยนาอ้อ สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมด้วย นายก้าน กุณะวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พี่น้องประชาชนตำบลนาอ้อ ร่วมงานกิจกรรมในครั้งนี้
           ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า โครงการฯ เป็นโครงการที่ได้ส่งเสริมความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการอยู่ร่วมกัน เอื้ออาทรต่อกัน เป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของชาวตำบลนาอ้อ เป็นต้นแบบให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกและเป็นตัวอย่างในการดำรงชีวิต ในอนาคตต่อไปด้วย
            ด้าน นายก้าน กุณะวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการศาสตร์พระราชา “ตุ้มโฮมลูกหลาน สืบสานวัฒนธรรมไทยนาอ้อ สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพ พัฒนาระบบบริการ จัดตั้งกองทุนหรือจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เพื่อหนุนเสริมการดำเนินกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนานำใช้ข้อมูลในการส่งเสริมแก้ไข/จัดการปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส          ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้ การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ชุมนุมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ จัดตั้งกลุ่มการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุด้อยโอกาส ได้แก่ กลุ่มถนอมอาหาร กลุ่มทอผ้าพื้นเมือ งกลุ่มเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่าน 200 ลิตร กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ไอโอดีน กลุ่มตำข้าวซ้อมมือ กลุ่มจักสานไม้ไผ่ กลุ่มจักสานพลาสติก กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา กลุ่มประดิษฐ์เศษวัสดุและโรงเรียนพอเพียง จัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและฐานข้อมูลทางสุขภาพจัดทำระบบฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชน จัดตั้งธนาคารออมผู้สูงอายุคนพิการเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จัดทำหลักสูตรการเรียนที่ครอบคลุมกับทุกความต้องการของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสส่งเสริมการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สามารถนำผลผลิตจากกลุ่มต่างๆ ไปจำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพได้

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย กรมประชาสัมพันธ์

Comments

comments