THAI TIME สิงห์บุรี

รพ.สต.แหลมฟ้าผ่า..คว้ารางวัลดีเด่น โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวประจำปี 2561

1059 Views

Loading

ไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากข้อมูลของสถาบันสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้ประเมินว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า คือปี 2564 ประเทศเราจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ถึง 20 % ของจำนวนประชากร และในปี 2574 จะมีสูงถึง 28% ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของ UN มาก จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นมีแนวโน้มปัญหาด้านสุขภาพตามมาด้วย รัฐบาลจึงต้องมีการวางแผนที่จะดูแลสถานการณ์ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้
          ปี 2559 รัฐบาลได้เริ่มสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากงบเหมาจ่ายรายหัวให้กับสำนักงานหลักประกันสังคมแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ มีเป้าหมายเพื่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่เชื่อมโยงบริการทางสังคมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น บ้าน ชุมชน สถานบริการ ศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งโครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) เป็นหนึ่งโครงการที่เข้ามารองรับสภาวะการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุในประเทศ และในจังหวัดสมุทรปราการของเรามีหลายแห่งที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้ว เช่นเดียวกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลแหลมฟ้าผ่าได้เข้าร่วมโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) เข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว โดยปัจจุบันมีผู้สูงอายุในพื้นที่ของโครงการ 21 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
          นางสาววรรณา สดใส ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลแหลมฟ้าผ่า เล่าถึงรูปแบบของโครงการว่า ขั้นแรกจะสำรวจจำนวนประชากรผู้สูงอายุในพื้นที่ หลังจากนั้นจะใช้เกณฑ์การคัดแยกจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกลุ่มภาคีและผู้ทรงคุณวุฒิ แบ่งได้เป็นสามกลุ่ม คือกลุ่มติดสังคม คือผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้ กลุ่มติดบ้าน คือผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง กลุ่มติดเตียง คือกลุ่มที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ พิการ หรือทุพพลภาพ

         เมื่อแยกผู้สูงอายุตามประเภทได้อย่างชัดเจนแล้วก็สร้างแผนการรักษาร่วมกับญาติ ในแผนจะมีทีมจากสหวิชาชีพเข้ามาช่วยกันดูแล โดยมีอาสาสมัครผู้ดูแลเป็นกำลังหลัก ในการติดตามผลเข้าช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด โดยต้องผ่านการดูแลหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง ทำหน้าที่ ป้อนข้าว ให้อาหารทางสายยาง เช็คอาการผิดปกติต่างๆ เพื่อที่จะแจ้งให้หมอทราบได้ทันท่วงที
          สำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จของ รพสต.แหลมฟ้าผ่าในปีที่ผ่านมา คือกรณีของคุณป้าท่านหนึ่งเป็นขอทานในพื้นที่ล้มป่วยลงจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทางชุมชนจึงมาแจ้งให้ รพสต.รับคนไข้ส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษา เมื่อโรงพยาบาลรักษาอาการทางกายดีขึ้นแล้ว ด้วยสภาวะขาดแคลนเตียงผู้ป่วยของโรงพยาบาล จึงต้องมีการส่งตัวคุณยายกลับสู่ชุมชน โดยอาสาสมัครจะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เข้าไปช่วยทำความสะอาดเป็นระยะ การเข้าไปประคบร้อนคลายกล้ามเนื้อและอื่นๆ จนกระทั่งคุณยายดีขึ้น ปัจจุบันคุณป้าได้มาอยู่ที่บ้านพักคนไร้ที่พึ่งอำเภอพระประแดง
          นางสาวสินี บุญมาโต พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำอยู่ที่รพสต.แหลมฟ้าผ่า บอกกับเราว่ายังมีอีกหลายรายที่ต้องได้รับการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยการแก้ไขปัญหานั้น ไม่ได้ทำแค่ต้องรักษาตัวผู้สูงอายุ แต่ต้องทำความเข้าใจกับญาติและคนรอบข้าง เพื่อไม่เป็นการผลักภาระมาอยู่ที่เจ้าหน้าที่ ญาติเองต้องสร้างทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุร่วมด้วย
          ด้วยความร่วมมือจากสหวิชาชีพและความเอาใจใส่ของทีมงานในโครงการ ทำให้โรงพยาบาลส่งเสริมระดับตำบลแหลมฟ้าผ่า ได้รับรางวัล โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่นประจำปี 2561 และนางสาวแววตา ใจปลื้ม อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุได้รับรางวัล Care Giver ดีเด่นประจำปี 2561 อีกด้วย ถือเป็นรางวัลที่ชาวแหลมฟ้าผ่าต่างภาคภูมิใจตามปณิธานที่ว่า ..มากกว่าการดูแลสุขภาพคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต..

Comments

comments