THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป

ปธ.คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ติดตามผล หมู่บ้านรักษาศีล 5 สิงห์บุรี

706 Views

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการที่จังหวัดสิงห์บุรี

          วันที่ 7 สิงหาคม 2563 พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ของจังหวัดสิงห์บุรี ที่วัดโพธิ์รัตนาราม อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
          โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบางระจัน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นางพิกุล สีฟัก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น นักเรียนและประชาชน ให้การต้อนรับ
44199
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
          วัดโพธิ์รัตนาราม ถือเป็นศูนย์กลางของชุมชน ชาวตำบลเชิงกลัด หมู่ที่ 1 มีการดำเนินการตามกรอบภารกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมส่งเสริมการรักษาศิล 5 การ ลด ละ การมุ่งทำร้ายต่อชีวิต การกำหนด พื้นที่เป็นเขตอภัยทาน การลดความรุนแรงในครอบครัว การลดละอบายมุข สุรา / ยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ ประเพณีและอัตลักษณ์ ที่โดดเด่น ได้แก่ การจักสาน เส้นพลาสติก การทำกระเป๋าผ้าคลิวมือ การปลูกแตงโม การทำบายศรี การทำ ขนมกง และกิจกรรมบูรณาการกิจการคณะสงฆ์และการสร้างเครือข่าย เป็นต้น
          สำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” มหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เพื่อน้อมนำหลักศีล 5 และหลักการของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ซึ่งประกอบไปด้วย ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพ อนามัย สัมมาชีพสันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ
44202
          เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจนสันติสุขของประเทศชาติ รวมทั้งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดมั่นตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา อันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความสงบสุขร่มเย็น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
BY : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments