THAI TIME สิงห์บุรี

รร.ผู้สูงอายุ 4.0 ต.โพสังโฆ คว้ารางวัลพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับประเทศ

1775 Views
          องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ จ.สิงห์บุรี ภายใต้การดำเนินนโยบายของ นายวิโรจน์ บุญสยมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ (อบต.) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
          นายวิโรจน์ กล่าวว่า ทาง อบต.ได้รับรางวัลดังกล่าวจากการจัดทำโครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุ ยุค 4.0” (วิทยาลัยชีวิตผู้สูงอายุ) ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลถือเป็นหน้าที่หลักของทาง อบต.อยู่แล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุสามารถทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตให้กับลูกหลานได้เป็นอย่างดี
67792
67793
67794
          ปัจจุบันทาง อบต. พบว่าโครงสร้างประชากรของตำบลโพสังโฆ ของวัยผู้สูงอายุเริ่มมีผู้สูงอายุยืนยาวมากขึ้นและมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุกปี ถือเป็นการก้าวหน้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่รวดเร็ว ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากจำนวนผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพจิต ภาวะซึมเศร้า จึงจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ยุค 4.0 (วิทยาลัยชีวิตผู้สูงวัย) คือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะ ในเรื่องที่ผู้สูงอายุให้ความสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นพื้นที่ให้ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพของตนเองด้วย
          โดยในแต่ละสัปดาห์ จะมีวิทยากรจิตอาสา มาให้มาให้ความรู้ ทั้งในส่วนด้านวิชาการ กิจกรรมนันทนาการ อบรมส่งเสริมศักยภาพต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ เช่น การสอนการทำน้ำยาล้างจาน การสอนการทำพวงหรีด การออกกำลังกายโดยใช้ไม้พลอง เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมนอกสถานที่เดินทางไปศึกษาดูงานที่ชมรมผู้สูงอายุที่อื่นๆ และปัจจุบันมีการรับสมัครเรียนเป็นรุ่นที่2 และจะดำเนินการรุ่นต่อๆ ไป
by : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง)

Comments

comments