THAI TIME กทม., ข่าวปัจจุบัน

กทม.สนองนโยบายรัฐ..เชิดชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น รณรงค์สวมใส่ชุดผ้าไทย

1044 Views

กรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน

         ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทยอันเป็นศิลปะล้ำค่าของชาติให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่รู้จักในระดับสากล รัฐบาลจึงมีนโยบายในการสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าว ด้วยการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนแต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่น
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เพื่อเป็นการสืบทอดการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 กรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ซึ่งนอกจากจะเป็นความร่วมมือกันเพื่ออนุรักษ์ สืบสานพระราชปณิธานงานด้านศิลปาชีพแล้ว ยังเป็นการส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติ ให้ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและเป็นความชื่นชมของชาวโลก
          ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวเพิ่มเติมว่า มีการรณรงค์เชิญชวนข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร แต่งกายด้วยการใช้และสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์ตามความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน หรือหากข้าราชการและบุคลากรท่านใดต้องการสวมใส่ผ้าไทยในทุกวันก็สามารถทำได้ ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านและชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
Cr: ภาพ/สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

Comments

comments