THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

ถึงคิวคอเหล้าสมุทรปราการ ผู้ว่าฯสั่งงดจำหน่ายตั้งแต่ 11 – 20 เมษายน 2563

1480 Views
          เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 3302/2563 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย เพิ่มเติม ความโดยสรุปว่า
        ให้ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้
205607
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
          ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 เมษายน 2563
205608
สำหรับจังหวัดที่ประกาศงดขายเหล้า-สุรา-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปก่อนหน้านี้แล้ว ได้แก่
1.สกลนคร งดขาย 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.-16 เม.ย.
2.ชลบุรี งดขายเวลา 18.00-06.00 น.ของวันถัดไปตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. เป็นต้นไป
3.พิษณุโลก งดขาย 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย – 30 เม.ย.
4. ลำพูน งดขาย 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 เม.ย.
5.นครปฐม งดขาย 24 ชม. ในร้านสะดวกซื้อเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.-30 เม.ย.
6.สมุทรสงคราม งดขาย 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.-30 เม.ย.
7.สุรินทร์ งดขาย 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 เม.ย.
8.บุรีรัมย์ งดขาย 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.-30 เม.ย.
9 .ระยอง งดขาย 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.-15 เม.ย.
10.มหาสารคาม 17.00-24.00 น. ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.-20 เม.ย.
11.ชัยนาท งดขาย 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.-30 เม.ย.
12.สุพรรณบุรี งดขาย 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.-30 เม.ย.
13.เพชรบุรี งดขาย 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ ในร้านอาหารเท่านั้น 3 เม.ย.เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
14.มุกดาหาร งดขาย 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย.-30 เม.ย.
15.เชียงใหม่ งดขาย 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.-20 เม.ย.
16.กรุงเทพฯ งดขาย 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. -20 เม.ย.
17.ปราจีนบุรี งดขาย 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. -30 เม.ย.
18.ลพบุรี งดขาย 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย.-16 เม.ย.

Comments

comments