THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

ใช้นวัตกรรม 5D เปิดโอกาส ปชช.มีส่วน ส่งผล อบต.ท่างาม สิงห์บุรี คว้ารางวัลหน่วยงานดีเด่นระดับชาติ!!

1388 Views
         การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ยังคงประสบปัญหาขาดอิสระในการดำเนินนโยบายด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายและงบประมาณในการดำเนินการ รวมทั้งโครงสร้างการบริหารที่ไม่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของประชาชน แต่ที่ อบต.ท่างาม สิงห์บุรี ไดันำนวัตกรรม 5D มาช่วยจนประสบความสำเร็จ
68696
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม (อบต.) จังหวัดสิงห์บุรี
         นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม (อบต.) จังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า ทาง อบต.รับรู้ถึงปัญหาดังกล่าว และมองว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการเสนอนโยบาย การดำเนินงาน และการตรวจสอบการให้บริการของ อบต.อีกทั้งควรมีการปรับแนวทางการบริหารในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
68697
          ทาง อบต.จึงได้กำหนดแนวทางการจัดระบบการบริหารจัดการแบบประชาชนมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลท่างาม โดยมีการมอบหมายภารกิจในการคิดค้นในอำนาจหน้าที่ของแต่ละกองงาน ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมย่อยทั้ง 5 ดี” (การศึกษาดี/ สูงวัยดี / สิ่งแวดล้อมดี/ โครงสร้างดี/ ปลอดภัยดี) ซึ่งมีรายละเอียดการดังนี้
68698
         นวัตกรรมแรก “การศึกษาดี” เป็นการประสานความร่วมมือผลักดันให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ จึงได้ร่วมกับโรงเรียนวัดตุ้มหู โรงเรียนวัดท่าอิฐ และโรงเรียนอนุบาลท่างาม จัดทำโครงการ “โรงเรียนทักษะชีวิตตำบลท่างาม” ดำเนินงานในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น ประกอบด้วย การพัฒนาทักษะอาชีพท้องถิ่น, ฝึกทักษะพิธีกรรมทางพุทธศาสนา, จิตอาสาการดูแลผู้ป่วยด้านสุขภาพ และหน้าที่พลเมืองและประชาธิปไตยท้องถิ่น
68701
         นวัตกรรม “สูงวัยดี” เป็นการประสานความร่วมมือการต่อยอดนวัตกรรมที่ได้ดำเนินงานเพื่อมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุใน 4 มิติ สู่มิติใหม่ในการพัฒนาที่ใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนตำบลท่างาม ซึ่งมีความสำคัญในการจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ อันส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
          ใน 6 ชุดกิจกรรม ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพ, การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ, การพัฒนาระบบบริการ, การจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือ, การพัฒนาและนำใช้ข้อมูล และการมีกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติเพื่อหนุนเสริมการดำเนินกิจกรรม
         รวมถึงการใช้กลไก 5 อ.(อาหาร/ ออกกำลังกาย/ อาชีพ/ออม/ อาสาสร้างเมือง) และ 5 ก.(การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ/ การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ/ กายอุปกรณ์/ การดูแลต่อเนื่อง/ การลดอุบัติเหตุ)
          ส่วนนวัตกรรม “สิ่งแวดล้อมดี” เป็นการประสานความร่วมมือของประชาชนตำบลท่างาม ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ BANANA SOLUITON ด้วยหลักการ 4Rs การลดปริมาณการผลิตขยะจากการบริโภคน้อยลง (Reduce) การใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า (Reuse) การแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ (Recycle) และการปฏิเสธถุงพลาสติกและกล่องโฟม (Reject) มีการแบ่งเป็นประเภทขยะทั่วไป ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
68700
          นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรม “โครงสร้างดี” เป็นการประสานความร่วมมือในระบบการสื่อสาร ส่งข่าวสารในการปรับปรุงบำรุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตำบลท่างาม ด้วยการใช้ application LINE โดยเชิญให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ามาเป็นกลุ่มงาน และบุคคลทั่วไปที่สามารถสแกน QR code เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม LINE ให้สามารถแจ้งเหตุขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆ ของตำบลท่างาม เช่น ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนน กล้องวงจรปิด ระบบเสียงไร้สาย ระบบประปา เพื่อช่วยลดระยะเวลาการเขียนคำร้องเป็นเอกสาร
68699
          และสุดท้ายนวัตกรรม “ปลอดภัยดี” เป็นการประสานความร่วมมือในระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ผ่านศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ตั้งอยู่ ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่างาม โดยติดตั้งอยู่ตามพื้นที่จุดเสี่ยง จุดล่อแหลมที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรม มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไว้คอยบริการประชาชนที่ประสงค์เข้าขอดูข้อมูล
68702
          ทั้งโครงการนวัตกรรมบริหารจัดการท่างาม 5D ดังกล่าว สามารถเอาชนะใจคณะกรรมการ ส่งผลให้ อบต.ท่างาม ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

Comments

comments