ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวปัจจุบัน

กรมปกครอง สั่งขรก.ในสังกัด ห้ามคอมเม้นท์เสื่อมเสียผ่านสื่อออนไลน์ มีโทษทางวินัยฯ

1635 Views
        นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อกำชับการปฏิบัติตนของข้าราชการ สังกัดกรมการปกครอง ในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยเนื้อหาระบุว่า ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนดว่าข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาบรรณข้าราชการ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย
172126
        นายธนาคม ให้เหตุผลว่า กรมการปกครองเป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชน ในการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจะต้องรักษาภาพลักษณ์ให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา และเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลทั่วไป กรมการปกครอง จึงขอกำชับข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรมการปกครองทุกคน ระมัดระวังในการใช้ชื่อหน่วยงาน ชื่อตำแหน่ง หรือภาพที่ไม่เหมาะสม ในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
        นอกจากนี้ ยังได้กำชับเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรหรือต่อตำแหน่งทางราชการในทางที่เสื่อมเสีย ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ขอให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
172127

Comments

comments