THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ประกาศแล้ว!! พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่ สส.เขต 5 สมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

1456 Views
          เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ให้มี การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563
          ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้น แทนตำแหน่งที่ว่าง 
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
23834
          มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียก ว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563”
          มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
          มาตรา 3 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง
          มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
          ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
23837
          สำหรับการเลือกตั้งดังกล่าวสืบ เนื่องจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ส.ส.เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ แทนนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐ โดย คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ได้ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัย สั่งเลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นายกรุงศรีวิไล
          จากเหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพต่อประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ นายกรุงศรีวิไล เป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1)

Comments

comments