THAI TIME สิงห์บุรี

ป่าชุมชนเมือง“สวนป่าเกดน้อมเกล้า” ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

3683 Views

Loading

สวนป่าเกดน้อมเกล้า อยู่ในพื้นที่ของตำบลทรงคนอง เป็นหนึ่งในพื้นที่สีเขียวของโครงการสวนกลางมหานคร ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติบริเวณคุ้งบางกะเจ้าทั้ง 6 ตำบล ของอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่เรียกกันว่ากระเพาะหมู เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว และเป็นปอดให้คนกรุงเทพฯ ในรูปแบบป่าชุมชนเมือง

          ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ได้เข้ามาสานต่อและมีพระราชดำริถึงแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุมชนดั้งเดิม อนุรักษ์พันธุ์ไม้และวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ ให้เน้นความเรียบง่ายแบบในอดีต ควบคุมการก่อสร้างให้สอดคล้องและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งชาวตำบลทรงคนองได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเพื่อให้เป็นต้นแบบการพัฒนาของคนในท้องถิ่นบริเวณใกล้เคียง

          นางเปรมปรีย์  ไตรรัตน์ ประธานป่าชุมชนเมืองสวนป่าเกดน้อมเกล้า เล่าว่า สวนป่าเกดน้อมเกล้าแห่งนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนป่าในเมืองที่เกิดจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของคนรักสิ่งแวดล้อมมารวมตัว ทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน ภาครัฐ และเอกชนที่คอยให้ความสนับสนุนในเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ผลักดันชุมชนสู่แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ คนในชุมชนต่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์ร่วมคิดร่วมทำ อาทิ ขุดลอกคลองให้สะอาดขึ้นให้ระบบน้ำหมุนเวียนได้ดีปราศจากยุงลาย และช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มเติมกว่า 100 สายพันธุ์ ตามวิถีชาวสวน

          “ชาวบ้านยังคงทำสวนเกษตรแบบดั้งเดิมและการเกษตรตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งเสริมให้ชาวบ้าน ปลูกมะพร้าว ปลูกมะนาว ปลูกส้ม ปลูกกล้วย ปลูกมะม่วง เป็นอาหารของชุมชน เพื่อที่จะได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวจากสวนของชาวบ้าน  และช่วยสร้างรายได้ให้เกิดในชุมชนด้วย ” นางเปรมปรีย์ กล่าว

          ภายในสวนป่าเกดน้อมเกล้า มีการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ พันธุ์พืชต่างๆ กว่า 100 สายพันธุ์ และนกกว่า 30 ชนิด รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้นอกตำราให้กับนักเรียน และนักศึกษา โดยชาวบ้านในชุมชนจะเข้ามาเป็นวิทยากรสอนในเรื่องการทำปุ๋ยหมัก ย้อมผ้าจากต้นไม้ใบไม้ที่ร่วมกันปลูก อาหารไทย ขนมไทยที่เก็บวัตถุดิบจากในสวน และเรียนรู้การปลูกพืช และต้นไม้ท้องถิ่น เริ่มจากเพาะกล้าเมื่อเติบโตขึ้นคนในชุมชนจะนำไปลงดินและดูแลต่อ เช่น ต้นคัก ต้นจิกน้ำ ต้นพิลังกาสา เป็นต้น

          จากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น และรับผิดชอบดูแลบริหารจัดการป่าชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง ทำให้คนในชุมชนได้รับบทบาทเป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คนในชุมชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นับเป็นต้นแบบของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
          หากสนใจท่องเที่ยวและเรียนรู้ติดต่อได้ที่ นางเปรมปรีย์  ไตรรัตน์ ประธานป่าชุมชนเมืองสวนป่าเกดน้อมเกล้า เบอร์โทรศัพท์ 08-6101-0704 ที่อยู่ 10/3 หมู่ 2 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

Comments

comments