ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวปัจจุบัน

ประกันสังคมปรับลดอัตราเงินสมทบ เยียวยานายจ้าง ลูกจ้าง บรรเทาผลกระทบจาก “โควิด-19”

1111 Views
สำนักงานประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 
          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ในการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในหลักการให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับนายจ้าง และผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39 โดยนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 ปัจจุบันจ่ายฝ่ายละ ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ปรับลดเหลือฝ่ายละ ร้อยละ 4 ของค่าจ้าง
          สำหรับผู้ประกันตนเองโดยสมัครใจ มาตรา 39 จากปัจจุบันจ่าย 432 บาทต่อเดือน ปรับลดเหลือจ่าย 336 บาทต่อเดือน การลดอัตราเงินสมทบดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่งวดค่าจ้างประจำเดือนมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2563
172728
172729
         ทั้งนี้การปรับลดอัตราเงินสมทบดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับแต่อย่างใด และสามารถช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายในการส่งเงินสมทบให้กับนายจ้าง และผู้ประกันตน รวมเป็นเงินประมาณ 17,000 ล้านบาท

Comments

comments