THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

กรมประมง ประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ฟื้นฟูสัตว์น้ำ

889 Views

กรมประมง ประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ปี 2563 ฟื้นฟูสัตว์น้ำในพื้นที่ 8 จังหวัด ให้อุดมสมบูรณ์ ระหว่าง1 สิงหาคม–30 กันยายน

3526
นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง
          นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยถึงมาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2563 โดยกรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในช่วงสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนทะเลอ่าวไทยตอนใน (อ่าวไทยรูปตัว ก) เพื่อให้สอดคล้องกับวงจรชีวิตปลาทู สามารถฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน จึงขอความร่วมมือทั้งชาวประมงพื้นบ้านและเพื่อการพาณิชย์ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของประเทศให้เกิดความยั่งยืน
3527
          สำหรับการปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จะอยู่ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563 ในพื้นที่จับสัตว์น้ำอ่าวไทยตอนใน ด้านเหนือบางส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี โดยเริ่มจากอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และสิ้นสุดที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,650 ตารางกิโลเมตร
3528
          ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ที่กำหนด และเครื่องมือที่ใช้ทำการประมงต้องไม่ใช้เครื่องมือที่กำหนดห้ามใช้ทำการประมงตามมาตรา 67 (โพงพาง, รั้วไซมาน, ลอบพับ, อวนลากที่มีช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่าที่อธิบดีกำหนด และอวนรุนที่ติดกับเรือยนต์) มาตรา 69 (ห้ามใช้อวนล้อมที่มีช่องตาเล็กกว่า 2.5 เซนติเมตร ในเวลากลางคืน)
          ส่วนบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 30 ล้านบาท ตามขนาดของเรือประมง หรือปรับ 5 เท่า ของมูลค่าสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่าและเครื่องมือประมง สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สินค้าสัตวน้ำ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการกระทำผิด หรือได้มาโดยการกระทำผิดจะถูกริบและต้องได้รับโทษทางปกครองอีกด้วย
By : บูรพา วงไพบูลย์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments