THAI TIME สุราษฎร์ธานี, ข่าวปัจจุบัน

ประกวดสื่อ-นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3165 Views

Loading

 

        วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เมื่อเวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัด “โครงการประกวดสื่อ-นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ หอประชุมรินทองโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

         องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัด “โครงการประกวดสื่อ-นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” ในครั้งนี้ เป็นการเน้นให้ครู ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เนื่องจากสื่อการสอยถือเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยในการที่จะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สื่อการสอนเป็นสิ่งซึ่งใช้เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติให้แก่ผู้เรียน หรือทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ด้วยความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ทำให้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ตลอดจนวิธีการแปลกๆ ถูกนำมาใช้เป็นสื่อการสอนกันอย่างกว้างขวาง การจัดโครงการนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้สอนมีการจัดทำสื่อ-นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อประกอบการเรียนการสอน

       สำหรับ “โครงการประกวดสื่อ-นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้ ได้แบ่งเป็น 9 กลุ่มสาระการ  เรียนรู้ มีครูส่งสื่อเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 91 ชิ้น

 

ภาพ/ข่าว : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Comments

comments