THAI TIME ปราจีนบุรี, ข่าวปัจจุบัน

ทม.ปราจีนบุรี จัดสัมมนาวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย  สร้างความเข้าใจบุคลากรก่อนเปิดเทอม

1414 Views

Loading

 

          เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ได้มาเป็นประธานในการเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิสัยทัศน์และแสวงหาความรู้การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนเทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ

        โดยการประชุมครั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ ประกาศใช้หลักสูตรศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 เพื่อให้สถานศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งนำหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น การปฏิบัติเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองสังคมชุมชนและประเทศชาติโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  • เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
  • เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง 2560
  • เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมในวันนี้จำนวน 65 คน
         ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิสัยทัศน์และแสวงหาความรู้การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในครั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จะมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด รวมถึง ความเข้าใจเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ภาพ/ข่าว : เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

Comments

comments