THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

สพป.สิงห์บุรี Kick off โครงการ “สวนเขตเพียงพอ ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง” ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกผักเพื่อนำไปบริโภคในครัวเรือน

834 Views

สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม Kick off โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยจิตพอเพียง กิจกรรมสวนผัก "สวนเขตเพียงพอ ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง" ให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกและนำไปรับประทานในครอบครัวได้

          วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยจิตพอเพียง กิจกรรมสวนผัก “สวนเขตเพียงพอ ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง” ณ บริเวณหน้าอาคารอุทยานการเรียนรู้สิงห์บุรี SK PARK
S__36143546
7026
          ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เปิดเผยว่า การจัดทำโครงการสวนเขตเพียงพอ ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง เป็นผลสืบเนื่องมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ประชาชนทุกระดับได้ยึดถือและนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชนจนถึงระดับรัฐ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญจึงได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในในการขับเคลื่อน สร้างค่านิยมความสุจริตให้แก่บุคลากรในสังกัด รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดให้สามารถดำเนินชีวิตแบบพอเพียงและพึ่งพาตนเองได้
S__36143548
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จึงได้จัดทำโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยจิตพอเพียงขึ้น เพื่อให้สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งด้านการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำรงชีวิต ในครอบครัวต่อไป โดยให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมกันปลูกผักชนิดต่างๆ เพื่อเป็นตู้เย็นของ สพป.สิงห์บุรี ที่สามารถเก็บไปรับประทานได้ เป็นทั้งสวนผักที่กินได้และประดับอาคารสถานที่ให้สวยงาม
273865
7030
273863
7028
          ทางด้านนางเกตุชญา วงษ์เพิก รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการสนองนโยบายจังหวัดสิงห์บุรี โครงการการขยายผลปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างสร้างค่านิยมสุจริต ความประหยัด ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดให้สามารถดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้
273857
7027
          สำหรับผักชนิดต่างๆ ที่นำมาปลูก เป็นผักสวนครัวได้แก่ คะน้า ผักบุ้ง แตงกวา มะเขือ พริก โหระพา ตะไคร้ มะกรูด ผักกาดเขียว กวางตุ้ง ต้นหอม แมงลัก กะเพรา ถั่วพู ผักชี บวบ กระชาย ฯลฯ เป็นต้น
7029
7031
7032
By : กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments