ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

กทม.วางแผนรับมือโควิด-19 มอบ รพ.ราชวิถีเป็นแกนหลัก กระจายส่งต่อ รพ.ในสังกัด

617 Views
          กรุงเทพมหานคร (กทม.)ได้เตรียมความพร้อมรองรับกรณีผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ โดย กทม.ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการมอบให้โรงพยาบาลราชวิถีเป็นแกนส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมไว้ 4 โรงพยาบาลๆ ละ 6 เตียง รวมทั้งหมด 24 เตียง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลสิรินธร
          หากมีความจำเป็นที่มากกว่านี้ จะใช้โรงพยาบาลบางขุนเทียนซึ่งมีความพร้อมทางด้านกายภาพ ทางกรุงเทพมหานครก็ได้จัดเตรียมพื้นที่รองรับตามนโยบายของรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว โดยได้เลือกศูนย์ฟื้นฟูกลางน้ำ ซึ่งมีทั้งหมด 8 อาคาร อาคารละ 4 ห้อง รวมทั้งหมด 32 ห้อง สำหรับเป็นสถานที่บำบัดรักษา
176111
          ทั้งนี้สำนักอนามัยยังได้ถอดบทเรียนอู่ฮั่น เพื่อนำมาจัดทำแผนป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้สำเร็จ ดังนี้
1.ห้ามโยกย้ายประชากร
2.ห้ามรวมกลุ่มจัดกิจกรรม
3.หาผู้ป่วยและแยกออกมาให้เร็วที่สุด
4.ห้ามผู้ป่วยออกมาพื้นที่สาธารณะ
5.กำหนดความเสี่ยงของบุคคล
6.ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
7.เพิ่มสถานที่รองรับผู้ป่วย
8.สนับสนุนปัจจัยสี่และหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วย
9.กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้เลยพ้นระยะทางในการส่งต่อเชื้อโรค
176112
Cr. : สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

Comments

comments