THAI TIME สิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี บรรพชาอุปสมบทสามเณรและศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

545 Views

Loading

 

           วันนี้ (31 มี.ค. 61) เวลา 13.09 น. นาย สุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดม่วงชุม ตำบลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี ดร.ลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้ปกครองนาคเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

          นาย สุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวถึงบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณรภาคฤดูร้อน ในครั้งนี้ว่า ช่วงปิดภาคเรียนของบุตรหลาน หลายครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครองไปทำงานในต่างถิ่นได้ฝากลูกหลานไว้กับปู่ย่า ตายายเลี้ยงดู ทำให้มีเวลาดูแลไม่ทั่วถึง อาจจะใช้เวลาไปในทางที่ไม่ดี ประกอบกับช่วงนี้อากาศร้อน บุตรหลานชอบชวนกันไปเล่นน้ำเพื่อคลายความร้อน อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการจมน้ำได้ จึงได้ร่วมกับทางวัด และผู้ปกครองเยาวชนได้เข้าการอบรมทางธรรมะและปลูกฝังยึดเหนี่ยวจิตใจ

          ที่สำคัญ ในวันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ด้วยการบำเพ็ญความดีถวายพระราชกุศลด้วยเหตุที่พุทธศาสนิกชนชาวไทย ถือว่าการบรรพชาอุปสมบท เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีและผู้มีอุปการคุณอย่างสูงได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานจนกลายเป็นวิถีชีวิตและประเพณีอันดีงามของชาวไทยอีกด้วย

ข่าว-ภาพ : ปชส.สิงห์บุรี

 

Comments

comments