ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

มหาดไทยส่งหนังสือจี้ผู้ว่าฯ กวดขันท้องถิ่นห้ามทุจริต งบฯเยียวยาโควิด-19

1246 Views

ปลัดมหาดไทยกำชับผู้ว่าฯ กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบฯเยี่ยวยาโควิด-19 ให้ถูกกฎหมาย หลังมีข่าวทุจริตหลายแห่ง!!

242180
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
          เมื่อวันที่ 15 พ.ค.63 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ โดยมีข้อความระบุว่า
242181
          ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
           แต่เนื่องจากในปัจจุบันปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ และหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง
          จึงขอให้ทางจังหวัดกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ศึกษาทำความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เกิดประโยชน์แก่ประชาชน มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้
          หากมีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเร็ว

Comments

comments