ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวปัจจุบัน

สั่งทุกสถาบันฯ เลื่อนรับปริญญาไม่มีกำหนด!!

707 Views
กระทรวง อว. สั่งสถาบันการศึกษาในสังกัด เลื่อนรับปริญญาออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายลง
176849
           นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามใน ประกาศ อว. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (ฉบับที่ 4) เกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร ตามที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดขนาดใหญ่และยืดเยื้อยาวนาน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์สามารถปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ชะลอ และบรรเทาผลจากการระบาด ลดความตื่นตระหนกของคนในสังคมและสร้างความเชื่อมั่น
          โดยอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วน อว. ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญทั้งด้านการอุดมศึกษา (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน) และด้านการวิจัยและนวัตกรรมจึงได้ดำเนินการและกำหนดมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และนำร่องดำเนินการ
176850
          ฉะนั้นเพื่อเป็นการดูแลนิสิตนักศึกษา และ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต อว. จึงขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตรออกไปก่อน ตั้งแต่วันนี้เป็นตันไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

Comments

comments