THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป

สิงห์บุรีเฝ้าระวังไข้เลือดออก ยอดป่วยสะสม 336 ราย ติดอันดับ 34 ของประเทศ อ.อินทร์บุรีป่วยมากสุด!!

1353 Views
          แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดสิงห์บุรีว่า ขณะนี้อยู่อันดับที่ 34 ของประเทศไทย โดยข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–15 สิงหาคม 2563 พบ ผู้ป่วยสะสม 336 ราย เสียชีวิต 1 ราย จำแนกเป็นเพศชาย 177 ราย เพศหญิง 160 ราย พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 10-14 ปี เป็นนักเรียน 208 ราย คิดเป็นร้อยละ 62 กระจายอยู่ในทุกอำเภอ สูงที่สุด อำเภออินทร์บุรี พบพื้นที่ generation 2 จำนวน 8 หมู่บ้าน
51362
          แพทย์หญิงปาจรีย์ กล่าวต่อไปว่า จังหวัดสิงห์บุรี มีการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยยึดหลัก 2P 2R แบ่งออกเป็น 4 ระยะดังนี้ ระยะป้องกัน (Prevention) ระยะเตรียมการ (Preparation) ระยะตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Response) และระยะฟื้นฟู (Recoverry) ในส่วนของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ใช้หลัก 3 เก็บ 5 ส. คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ โดยดำเนินการไปพร้อมๆ กับมาตรการ 5 ส.
          ที่สำคัญประชาชนต้องหมั่นสังเกตอาการตนเอง และคนในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง (เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว เป็นต้น) หากมีอาการไข้สูงมากโดยฉับพลัน ปวดเมื่อย หน้าแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ หรือมีไข้สูง 2-3 วันไม่หายหรือไม่ดีขึ้น ให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกไว้ก่อน ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อรับการวินิจฉัยโดยเร็ว ห้ามทานยาลดไข้แก้ปวด แอสไพริน และไอบูโพรเฟน โดยเด็ดขาด มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ สถานบริการของรัฐทุกแห่ง หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

BY : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments