ไม่มีหมวดหมู่

สมุทรสาคร แจ้งทุกวัด งดจัดกิจกรรม-เดินทางไปต่างประเทศ สวมหน้ากากอนามัยขณะออกบิณฑบาตร

1007 Views
          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกประกาศคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ความว่า
177346
          เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 ที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” และรัฐบาลไทยได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับพระภิกษุและสามเณร
          เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล มติมหาเถรสมาคม และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่สังการงดการชุมนุม และงานเทศกาลฯ อันเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นั้น
177347
          จึงขอให้คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการเดินทางไปยังต่างประเทศ หรือ พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายหากไม่มีกิจจำเป็นให้งดการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง
2. งดกิจกรรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563
3. งดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม หรือ งานปริวาสกรรมไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น
4. งดงานกิจกรรมทางพระศาสนาที่มีประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก เช่น กิจกรรมงานวัด งานประจำปีและงานประเพณีต่างๆ เป็นต้น ไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น
5. ขอให้พระภิกษุสามเณร สวมหน้ากากอนามัยขณะออกบัณฑบาต และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
6. หากมีอาการผิดปกติ หนาวๆ ร้อนๆ มีอาการไอจาม ไอแห้งๆ หรือไข้ขึ้นสูง ให้รีบติดต่อสายด่วน หมายเลข 034-251548 ต่อ 116 หรือสายด่วน 1422 กรมควบคุมโรค เพื่อรับข้อมูลและความช่วยเหลือ
          ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

Comments

comments