THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

โอกาสดีๆ ของเยาวชนสิงห์บุรีมาแล้ว!! สสส.ชวนเสนอโครงการประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์ ชิงทุน สสส.

1110 Views

ข่าวดี!! วัยรุ่นเยาชนชาวสิงห์บุรี อายุตั้งแต่ 15-25 ปี ใครมีไอเดียดี กิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเข้าประกวดได้ในโครงการพลังเด็ก พลังรุ่นใหม่ พลังสร้างสรรค์สังคม

          นายธนวรรษ อินทร์สุวรรณ์ หรือพี่นะโม ผู้ประสานงานกิจกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า โครงการพลังเด็ก พลังรุ่นใหม่ พลังสร้างสรรค์สังคม เป็นโครงการของ สสส.ที่จัดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตัวเอง และชุมชน ด้วยพลังในการทำงานแบบมีส่วนร่วมกระจายโอกาสให้กลุ่มเด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออก ทั้งความคิดสร้างสรรค์ และการลงมือทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
10009
นายธนวรรษ อินทร์สุวรรณ์ ผู้ประสานงานกิจกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
          สำหรับรายเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติของไอเดียที่สามารถส่งเข้าสู่การพิจารณา มีดังนี้
•เด็กเยาวชน อายุระหว่าง 15-25 ปี รวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่า 5 คน
•ในแต่ละกลุ่มต้องมีพี่เลี้ยง 1 คน อาทิ ครู พี่เลี้ยงในชุมชน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น กลุ่มภาคประชาสัมคม ฯลฯ
•ไอเดียที่เสนอเข้ามาต้องเป็นไอเดียที่มาจากการร่วมกันคิดของกลุ่มเด็กและเยาวชน
•เป็นไอเดียที่เด็กและเยาวชนสนใจอยากจะทำ เพื่อพัฒนาตัวเอง เพื่อน ชุมชน สังคม ในประเด็นใดก็ได้
•การดำเนินกิจกรรมของไอเดียนั้นต้องไม่ทำกิจกรรมครั้งเดียวจบ แต่เป็นการทำกิจกรรมที่สามารถออกแบบให้ต่อเนื่อง ตั้งแต่ กันยายน 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2564
•เงื่อนไขในการอนุมัติงบประมาณตั้งแต่ 20,000 ถึง 35,000 บาท จะพิจารณาจากความสมเหตุสมผลของกิจกรรม
          *ไอเดียที่จะไม่ผ่านการพิจารณา มีดังนี้
•ไอเดียที่คิดโดยผู้ใหญ่หรือพี่เลี้ยงเป็นหลัก แล้วให้เด็กเป็นผู้เสนอเข้ามา
•ไอเดียที่ทำกิจกรรมครั้งเดียวจบ
•ไอเดียที่ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด หรืออื่นใดตามระเบียบของ สสส
10010
          ปิดรับข้อเสนอไอเดีย วันที่ 30 มิถุนายน 2563
          ส่งข้อเสนอไอเดียมาได้ที่ นายธนวรรษ อินทร์สุวรรณ์ หรือพี่นะโม ผู้ประสานงานกิจกรรมจังหวัดสิงห์บุรี โทร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 08-9130-7969

Comments

comments