THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

สมุทรปราการออกคำสั่ง ควบคุมการบริจาค-แจกจ่ายสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

1597 Views
          เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 3462/2563 กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
217353
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
217349
217350
1. ให้ผู้ประสงค์จะบริจาค/ แจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภค อาหาร หรือเงินในสถานที่ใดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประสานกับอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ทราบก่อนดำเนินการ เพื่อให้หน่วยงานราชการดังกล่าว จะได้อำนวยความสะดวกในการดำเนินการบริจาค/แจกจ่ายฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดสมุทรปราการ
2. ให้อำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ได้รับการประสานจากผู้ประสงค์จะบริจาค/แจกจ่ายฯ ตามข้อ 1. อำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบการบริจาคและแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสงค์จะบริจาค/แจกจ่ายฯ ดังนี้
2.1 ให้อำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2.2 ให้เจ้าหน้าที่อำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประสงค์บริจาค/แจกจ่ายฯ และผู้รับสิ่งของ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ดำเนินกิจกรรม
2.3 ให้อำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมถึงควรจัดให้มีมาตรการตรวจวัดไข้หรือวัดอุณหภูมิร่างกาย
2.4 ให้อำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ผู้รับสิ่งของ เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย
2.5 ให้อำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุมจำนวนผู้รับบริจาคมิให้แออัด หรือลดเวลาให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อระหว่างกัน
3. ในการกำหนดสถานที่แจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภค อาหาร หรือเงิน ให้อำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดสถานที่ที่เหมาะสม โดยพิจารณาร่วมกับผู้ประสงค์จะบริจาคหรือแจกจ่ายฯ ด้วย

Comments

comments