ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ให้อำนาจผู้ว่าฯ ปิดหมู่บ้าน ที่มีคนป่วย COVID-19 ห้ามเข้า-ออก ชั่วคราว กักตัวผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล 14 วัน

727 Views
          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค – 19) เข้าสู่หมู่บ้าน ชุมชน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการโดยสรุปดังนี้
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน
         การคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร จากต่างประเทศ จากประเทศเพื่อนบ้าน หรือมีการเดินทางไปยังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด..ให้จัดทำบัญชีรายชื่อเพื่อเฝ้าติดตามสังเกตอาการและให้ขอความร่วมมือผู้นั้นให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ นอกหมู่บ้าน ชุมชนเป็นระยะเวลา 14 วัน และให้ส่งข้อมูลให้อำเภอทราบเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบรายงาน
มาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน ชุมชน
         กรณีมีผู้ทีเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยเป็นโรคติดเชื้ออยู่ในบ้านให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทันที เพื่อเข้ารับการรักษาและประเมินอาการว่าเข้าข่ายสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) หรือไม่
180816
180817
180818
การป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ชุมชน
         ให้คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังในหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยง ให้หลีกเลี่ยงการพบปะ และสัมผัสกับบุคคลที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร จากต่างประเทศ จากประเทศเพื่อนบ้าน หรือมีการเดินทางไปยังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
          ในกรณีที่หมู่บ้าน ชุมชนใดปรากฏว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้พิจารณาใช้อำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ในการปิดการเข้าออกหมู่บ้าน ชุมชนนั้นไว้ เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไปยังสถานที่ต่างๆ หรือดำเนินการอื่นใด ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบทุกครั้ง
          และก่อนหน้านี้ ได้ออกคำสั่งให้ทุกจังหวัดขอความร่วมมือผู้ที่เดินกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล (จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
-ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
– แยกตัวสังเกตอาการในที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันเดินทางมาถึงภูมิลำเนา

Comments

comments