THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

ด่วน!! ยื่นฟ้องศาลปกครอง เพิกถอนคำสั่งมหาดไทย ให้เปิดช่อง อปท.จัดงบฯ ตั้งโรงทาน ช่วยโควิดได้

1994 Views
สุดจะทน..ทนายความชื่อดังสิงห์บุรี ยื่นฟ้องศาลปกครองกลาง ให้ รมต.มหาดไทยเพิกถอนคำสั่ง เร่งเปิดช่องให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเจียดงบฯ สะสม ตั้งโรงทานช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ได้
219991
นายวิษณุศักดิ์ เทียมเศวต
          นายวิษณุศักดิ์ เทียมเศวต ทนายความชื่อดังในจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ตามคดีหมายเลข 1163/63 โดยฟ้องกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เพิกถอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และขอเพิกถอนคำสั่งที่ ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 2120 จว. 9 เมษายน 2563 ของกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย
219993
          นายวิษณุศักดิ์ กล่าวถึงเหตุผลที่จำเป็นต้องยื่นฟ้องว่า เนื่องจากระเบียบและคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนอื่นๆ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไม่ได้รับอาหารจากท้องถิ่นได้ อันเนื่องมาจากระเบียบและคำสั่งที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำให้ท้องถิ่นไม่สามารถนำงบประมาณมาจัดทำอาหารแจกจ่ายเป็นรายมื้อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้
          สำหรับรายละเอียดในคำฟ้อง สรุปใจความได้ว่า ขณะนี้ทางราชการประกาศพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 และห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 น.จนถึง 04.00 น.ของวันใหม่ และได้ทำการปิดห้างสรรพสินค้า ร้านค้าประเภทตลาดนัด ห้ามจำหน่ายสุรา ห้ามเข้าใกล้กันในระยะ 1 เมตร ห้ามเคลื่อนย้ายที่อยู่ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนอื่นๆ ถูกจำกัดสิทธิ์ในการใช้ชีวิตปกติประจำวัน
219992
           ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ไม่สามารถช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากคำสั่งของทางราชการได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งผู้ฟ้องคดีและประชาชนอื่นๆ เคยขอรับความช่วยเหลือด้านอาหารและนมเด็กต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แต่ได้รับการปฏิเสธว่า ไม่สามารถจัดค่าอาหารหรือจัดอาหารจำเป็นในการดำรงชีพให้ได้ เนื่องจากระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ข้อ 12 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และข้อ 16(2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาค่าใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยอนุโลม แต่ไม่ได้ระบุว่าหลักเกณฑ์อนุโลมใดๆ ให้ท้องถิ่นสามารถจัดงบประมาณมาเป็นค่าอาหารให้กับประชาชนที่กำลังเดือดร้อนได้
          ผู้ฟ้องคดี จึงเห็นควรให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 และปฏิบัติตามคำสั่งของทางราชการ จึงขอให้ศาลฯ มีคำสั่งเพิกถอนระเบียบและคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย เป็นการเร่งด่วน ตามมาตรา 59 วรรคสอง ด้วย

Comments

comments