THAI TIME สมุทรปราการ

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ กระตุ้นหน่วยงานเตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยวฟื้นตัว ย้ำต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศดึงเม็ดเงินเข้าจังหวัด

614 Views
         วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบนโยบายและทิศทางเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมประชุม
126623
126624
          นายวันชัย กล่าวว่า เพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ สมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของภารกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด ที่จะร่วมในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เดินหน้าไปได้ จึงขอความร่วมมือสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ช่วยร่วมกันสร้างบรรยากาศในการท่องเที่ยว รวมทั้งวางแผนสำหรับรองรับคลื่นของการท่องเที่ยวที่กำลังจะกลับมา ภายหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พร้อมนี้ขอให้ใช้โอกาสจากศักยภาพด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของจังหวัด ทั้งการเป็นเมืองชายทะเล ป่าชายเลน สถานตากอากาศ ตลาดน้ำ หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นชื่อของจังหวัด วัด/พระพุทธรูปสำคัญ พระสมุทรเจดีย์ อุทยานการศึกษาทางประวัติศาสตร์ อาทิ ป้อมพระจุลจอมเกล้า เมืองโบราณ พื้นที่กระเพาะหมูหรือคุ้งบางกะเจ้า
           ที่สำคัญเราต้องใช้ศักยภาพในฐานะที่เราเป็นเมืองชายทะเล เป็นต้นทางวัตถุดิบของอาหารทะเล สร้างเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวของจังหวัด เสริมด้วยศักยภาพการเป็นเมืองปริมณฑล รถไฟฟ้าเชื่อมต่อถึง เดินทางสะดวก เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูสู่ประเทศไทย เพื่อพัฒนาและต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้มากยิ่งขึ้น และที่สำคัญต้องเตรียมการให้พร้อมสำหรับรองรับการท่องเที่ยวแบบ New Normal ด้วย
126626
126625
         สำหรับการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวนั้น จังหวัดสมุทรปรการได้กำหนดไว้ในประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ในประเด็นการพัฒนาที่ 4 ไว้ว่า ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า การบริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ภายใต้ประเด็นการพัฒนาที่ 4 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 2,184,600 บาท
         ทางจังหวัดพร้อมให้การสนับสนุน หนุนเสริม และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ และการเติบโตภาคธุรกิจทางการท่องเที่ยวให้กับชาวจังหวัดสมุทรปราการอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

Comments

comments