ข่าวทั่วไป

สมาคม ขรก.ส่วนท้องถิ่นฯ ส่ง“พิพัฒน์-สุเทพ”ลงเลือกตั้ง ก.เทศบาล-ก.อบต. ยกมีผลงานจัดการปัญหาได้!!

516 Views
          วันที่ 24 กันยายน 2563 สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ เรื่องการส่งผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนปลัดอบต. และปลัดเทศบาลใน ก.กลาง ว่า เนื่องด้วยผู้แทนปลัด อบต.และปลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) คือ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 4 ตุลาคม 2563 โดยคาดว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะจัดให้มีการเลือกตั้งระหว่างกันเองของปลัด อบต.และปลัดเทศบาล ในระดับจังหวัดๆ ละ 3 คน/ประเภท ประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้ และให้ตัวแทนปลัด อบต. และปลัดเทศบาล แต่ละจังหวัดไปเลือกตั้งระหว่างกันเองในระดับประเทศประมาณปลายเดือนตุลาคม 2563
          ทางสมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา มีประเด็นปัญหาหลายเรื่องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและได้สร้างความคับข้องใจแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานเทศบาลจำนวนมาก อาทิ การที่มีคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ที่ 8/2560 ยึดอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปไว้ที่ส่วนกลาง ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการสรรหาสายงานของผู้บริหารอย่างกว้างขวาง
81162
          รวมถึงกรณีการมีมติให้เพิกถอนบัญชีการเข้าสอบรับราชการของ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 8 แห่ง ทั้งที่ไม่สามารถตรวจสอบเหตุของการทุจริตได้ หรือการสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารทั้ง 2 ครั้ง คือ ในปี 2561 และปี 2563 มีประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนจำนวนมาก
          หรือปัญหาการเทียบโอนตำแหน่งระหว่างข้าราชการส่วนท้องถิ่นกับข้าราชการตามกฎหมายอื่น หรือประเด็นปัญหาการปรับโครงสร้าง อบต.และเทศบาล โดยไม่มีผู้แทน ก.กลาง ท่านใด ได้แสดงบทบาทเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์และคุ้มครองสวัสดิภาพของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด
          จากปัญหาต่างๆ เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สมาคมฯ จะได้คัดเลือกตัวแทนของสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีอุดมการณ์ มีความเสียสละ เข้ารับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล และกรรมการกลางพนักงานเทศบาลในเดือนตุลาคมนี้
81164
นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
          โดยคณะกรรมการสมาคมฯ มีมติร่วมกันว่า ให้นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนของปลัดเทศบาลทั่วประเทศสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
81166
นายสุเทพ หนูรอด กรรมการและโฆษกสมาคมฯ
          และนายสุเทพ หนูรอด กรรมการและโฆษกสมาคมฯ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็นตัวแทนของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
          ซึ่งทั้งสองท่านมีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาข้างต้น และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีจุดยืนที่มั่นคงเพื่อประโยชน์โดยรวมของทุกคนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Comments

comments