THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

วางแผนจัดซื้อรถสูบ-ส่งน้ำระยะไกล เสริมภารกิจงานบรรเทาสาธารณภัย

1267 Views

Loading

จากสภาพพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ มีรากฐานมาจากความเป็นเมืองอุตสาหกรรมชายฝั่ง ทำให้มีชุมชนตั้งอยู่บริเวณรอบๆ โรงงานหรือแหล่งอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก โดยผลที่ตามมาก็คือ มีตรอก ซอก ซอย คดเคี้ยว และแคบอยู่เป็นจำนวนมาก
          ทุกครั้งที่เกิดปัญหาอัคคีภัยทำให้รถดับเพลิงขนาดใหญ่ ไม่สามารถเข้าไปถึงยังจุดเป้าหมายได้สะดวกนัก แม้จะมีรถดับเพลิงขนาดเล็กเข้าไปถึงได้แต่ก็ติดขัดเรื่องปริมาณความจุของถังน้ำที่ใช้สำหรับดับเพลิงมีไม่เพียงพอ เป็นเหตุให้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาลดน้อยลง

เครดิตภาพ:กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           ดังนั้นเพื่อให้งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (อบจ.) จึงกำหนดเป็นแผนงานเพื่อเตรียมจัดจัดซื้อรถสูบส่งน้ำระยะไกล จำนวน 6 คัน (ปีงบประมาณละ 2 คัน เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562-2654) เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
           สำหรับรถสูบส่งน้ำระยะไกล เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล ใช้ในการสูบส่งน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกลหรือจากแหล่งน้ำที่เข้าถึงได้ยาก เพื่อสนับสนุนงานดับเพลิง หรือแจกจ่ายน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และสามารถใช้ในการสูบระบายน้ำท่วมขังจากจุดหนึ่งไประบายในอีกจุดหนึ่งที่เครื่องสูบน้ำธรรมดา ไม่สามารถทำได้ด้วย ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงฤดูฝนและน้ำทะเลหนุนได้เป็นอย่างดี
จำนวนพื้นที่ ที่มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในจังหวัดสมุทรปราการ
 อำเภอ/จำนวน(แห่ง)
ชุมชนแออัด
อาคารสูง
นิคมอุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
ปั๊มน้ำมัน/ปั๊มแก๊ส/คลังน้ำมัน
โรงมหรสพ/ศูนย์การค้า
เมือง
21
6
33
13
3
พระประแดง
61
3
505
16
3
พระสมุทรเจดีย์
22
6
156
8
8
บางพลี
12
17
7
14
6
บางบ่อ
28
24
15
13
2
บางเสาธง
9
4
126
15
2
ข้อมูล : กองช่าง ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.จังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments