THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

เยี่ยมชมศูนย์จำหน่าย OTOP “ก้าวไกลสู่สากล ไทยช่วยไทยสู้ภัยโควิด” กระตุ้นเศรษฐกิจสมุทรปราการ

915 Views
         นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมการแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ภายใต้โครงการ “ก้าวไกลสู่สากล ไทยช่วยไทยสู้ภัยโควิด” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2563 บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นชื่อจาก 6 อำเภอของจังหวัดสมุทรปราการ
          นางศิวพร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชน ซึ่งสินค้า OTOP เป็นนโยบายที่รัฐได้ส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้านใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น นำไปพัฒนาเป็นสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่า การจัดงานดังกล่าวช่วยให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าของตนเอง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น
14064
14066
         อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาเป็นธรรมจากผู้ผลิตโดยตรง เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอีกด้วย
14065

Comments

comments