THAI TIME กทม., ข่าวปัจจุบัน

รู้หรือยัง..โควิด-19 ส่งผลให้ขยายเวลาทำบัตรประชาชนได้นะ

983 Views
ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรุนแรงในหลายประเทศ รวมถึงในประเทศไทย ส่งผลให้ทุกหน่วยงานต้องยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะมาตรการขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมนุมชน ซึ่งรวมถึงสถานที่ทำการของหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก
11
2
          กระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศให้ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงกรณีการขอต่ออายุ บัตรชำรุดสูญหาย หรือเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จากเดิมภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ต้องมีบัตร ให้ขยายเวลาเป็น 120 วัน โดยมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยไม่เสียค่าปรับใดๆ ทั้งสิ้น
34
33
Cr: ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตสวนหลวง

Comments

comments