THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ สั่งหน่วยงานราชการให้บริการเฉพาะกรณีเร่งด่วน ป้องกันไวรัสโควิด-19 ระบาดในหมู่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

1357 Views
          นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มีคำสั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในอำนวยความสะดวกสถานที่ราชการ ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
186767
– สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ/สาขา จะเปิดให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั่น พร้อมทั้งมีคำสั่งให้งดให้บริการงานเบ็ดเตล็ดทุกประเภท งานออกใบแทน งานขอรังวัดทุกประเภท และ งานทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภท
– สำนักทะเบียนจังหวัด/อำเภอ โดยสำนักงานทะเบียนจังหวัดจะงดบริการคัดรับรองสำเนา ขณะที่สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่งงดให้บริการงานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนทั่วไป และ งานทำบัตรประชาชน ยกเว้นการขอแจ้งเกิด การขอแจ้งตาย และการมีบัตรประชาชนครั้งแรก
– สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการและสำนักงานขนส่งสาขา อ.ประพระแดง จะงดให้บริการด้านทะเบียนรถ ใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ เว้นแต่การชำระภาษีรถ การตรวจสภาพรถ สำหรับขนส่งที่ครบกำหนดสิ้นงวดเดือนมีนาคม 2563
186763
186764
– สำนักงานสรรพกรพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 1-3 ในส่วนงานจดทะเบียน จดแจ้งต่างๆ สามารถยื่นผ่าน www.rd.go.th ยกเว้นงานรับชำระภาษี (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล) และ งานคัดแบบแสดงรายการภาษีจะดำเนินการเฉพาะรายเร่งด่วนเท่านั้น
– สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินเกี่ยวกับการตั้งเรื่องบังคับคดีเฉพาะคดีที่พ้นระยะเวลาการบังคับคดีตามกฎหมาย รับวางทรัพย์ และ รับคำร้องพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการขอขยายการชำระราคาค่าซื้อทรัพย์ หรือชำระราคาส่วนที่เหลือจากการขายทอดตลาด
– สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินการด้านงานรับเงินสมทบนายจ้าง ลูกจ้าง ส่วนผู้ประกันตนสามารถจ่ายผ่านทางธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส หักผ่านบัญชีธนาคาร และหน่วยงานบริการต่างๆ ขณะที่การขอรับประโยชน์ทดแทน มีระยะเวลาในการยื่นภายใน 2 ปี นับจากวันเกิดสิทธิ และกรณีว่างงานหรือชราภาพ สามารถยื่นแบบคำร้องได้ที่ www.sso.go.th
186765
186766

Comments

comments