THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

สุโขทัยอบรมพัฒนาแกนนำเกษตร ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

789 Views

Loading

 

         เช้าวันนี้ (27 เม.ย.61) เวลา 08.00 น.นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานการเปิดโครงการฝึกอบรมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุโขทัย จัดอบรมพัฒนาแกนนำเกษตร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุโขทัย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีผ่านระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม SDGs – PGS แบบมีส่วนร่วม มีผู้นำเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรจากกลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆ เข้าอบรมจำนวน 60 คน

         สำหรับการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เป็นผลมาจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กำหนดให้ประเทศไทยเป็นผู้นำระดับภูมิภาค ด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการให้บริการเกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมสุขภาพ มีความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การทำเกษตรอินทรีย์จึงเป็นทางเลือกที่จะตอบสนองความต้องการของโลก สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูทรัพยากร ดิน น้ำ อีกด้วย

 

วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

Comments

comments