THAI TIME สิงห์บุรี

2 หมู่บ้าน อบต.แพรกษา นำร่องตลาดนัดขยะรีไซเคิล

839 Views

Loading

ปัญหาขยะมูลฝอย ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาระดับประเทศ หรือระดับจังหวัดที่เป็นฝ่ายต้องหาแนวคิดมาแก้ไข แต่ขยะมูลฝอยกลับเกิดจากมนุษย์ทุกคนที่อาศัยอยู่ตามแหล่งต่างๆ การแก้ปัญหาจึงต้องเริ่มจากตัวบุคคล ซึ่งตรงนี้ทำให้หมู่บ้านปิติวิลล่า และหมู่บ้านแสงปัญหา หมู่ 2 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ริเริ่มการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยจากต้นทาง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ปลายทาง
          นายเพชร นนทภา ประธานหมู่บ้านปิติวิลล่า เล่าว่า ในพื้นที่มีขยะมูลฝอยตกค้างเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการกำจัดขยะต้องใช้ระยะเวลานาน เพราะไม่มีการคัดแยกขยะออกตามประเภทต่างๆ และในหมู่บ้านมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลไปถึงปริมาณขยะที่มีมากขึ้น คณะกรรมการหมู่บ้านจึงเกิดแนวคิดในการให้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนร่วมกันคัดแยกขยะ โดยเริ่มจากการแยกขยะตามประเภท เช่น ขยะรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว กระดาษ ขวด พลาสติก ที่สามารถนำไปขายให้กับร้านขายของเก่าได้ และสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได้

           นายคำพูล มุกดาพันธ์ ประธานหมู่บ้านแสงปัญญา กล่าวว่า หมู่บ้านแสงปัญญาเป็นอีกหมู่บ้านที่ร่วมการคัดแยกขยะเช่นกัน ซึ่งในช่วงแรกที่เริ่มโครงการค่อนข้างที่จะยาก เนื่องจากหมู่บ้านเป็นชุมชนเมือง ประชาชนต่างทำงานของตนเอง ไม่มีเวลามากพอที่จะร่วมกันคัดแยกขยะ คณะกรรมการจึงลงมือคัดแยกขยะก่อนเพื่อให้ประชาชนได้เห็นเป็นตัวอย่าง พร้อมกับกระตุ้นด้วยการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความสนใจในการหันมาแยกขยะ ซึ่งค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลานานกว่าจะสำเร็จ ซึ่งหลังจากที่ชาวบ้านในชุมชนหันมาคัดแยกขยะก็สามารถลดปริมาณขยะลงได้มาก
          หลังจากที่หมู่บ้านปิติวิลล่า และหมู่บ้านแสงปัญญา ได้เริ่มโครงการคัดแยกขยะเริ่มจากขยะรีไซเคิล ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการของคณะกรรมการหมู่บ้าน และอยากให้มีการจัดการที่เป็นระบบแบบแผนมากขึ้น จึงได้เข้ามาร่วมมือกับชุมชนในการจัดทำโครงการ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการคัดแยกขยะจากต้นทาง ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ และยังส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านนำร่องในโครงการคัดแยกขยะอีกด้วย
          นายมาโนชย์ ศิวิลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา กล่าวว่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ของ อบต.แพรกษา ได้เข้าร่วมกับชุมชนเพื่อดำเนินโครงการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ ซึ่ง อบต.แพรกษา ได้นำถังขยะสำหรับแยกขยะตามประเภทไปประจำตามจุดต่างๆ ในชุมชน พร้อมทั้งติดตั้งตู้สำหรับใส่ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ เพื่อให้สามารถนำไปกำจัดและทำลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จากการที่ประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะ อบต. จะนำร้านรับซื้อของเก่ามายังหน้าบ้านเพื่อซื้อของ จนเกิดเป็นตลาดนัดขยะรีไซเคิลขึ้นมา

          ตลาดนัดขยะรีไซเคิล เกิดขึ้นมาเพื่อต้องการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน สถานศึกษา อาคารหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ โดยคัดแยกขยะตามประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ และขยะทั่วไป เพื่อสามารถนำไปกำจัดได้อย่างเหมาะสม และการคัดแยกขยะของทั้ง 2 ชุมชน สามารถเป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่นได้ต่อไป
          สำหรับการดำเนินงานในกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ทาง อบต.แพรกษาจะจัดหาร้านรับซื้อของเก่ามาให้บริการถึงหมู่บ้าน นอกจากนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมยังลงพื้นที่ตามชุมชนเพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ ประสานงานกับร้านรับซื้อของเก่า ติดตามการดำเนินงานของหมู่บ้าน และประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ว่าติดปัญหา ประชาขนให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด ปริมาณขยะมูลฝอยลดปริมาณลงหรือไม่ เพื่อเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาพร้อมกับชุมชนต่อไปอีกทางหนึ่ง

          นายประพัทธ์ ชอบสอน ปลัด อบต.แพรกษา กล่าวว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ อบต.ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะมูลฝอยของทั้ง 2 หมู่บ้าน เพื่อนำมาเปรียบเทียบหลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรมว่ามีความแตกต่างอย่างไร ซึ่งผลปรากฏว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม หมู่บ้านแสงปัญญามีปริมาณขยะ 4,560 กิโลกรัม หมู่บ้านปิติวิลล่ามีปริมาณขยะ 3,110 กิโลกรัม หลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรมปริมาณขยะลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยหมู่บ้านแสงปัญญา ลดลง 1,070 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 23.46 เหลือ 3,490 กิโลกรัม หมู่บ้านปิติวิลล่า ลดลง 310 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 9.97 เหลือ 2,800 กิโลกรัม ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งสำหรับกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล
         หมู่บ้านแสงปัญญา และหมู่บ้านปิติวิลล่า อยู่หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  559 ครัวเรือน ประชากรจำนวน 1,777 คน เป็น 2 หมู่บ้านนำร่อง ซึ่งในอนาคตมีนโยบายจะขยายไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ทั่วพื้นที่ อบต.แพรกษา เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง และสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะให้คนในรุ่นต่อไปได้..

Comments

comments