THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ เข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าวบนเรือประมงทะเลปากอ่าวไทย ป้องกันการลักลอบค้ามนุษย์

985 Views
          พ.อ.ประเทือง แก้วทุย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ จ.ส.อ.บุญชนะ โตสมจิตต์ เจ้าหน้าที่ชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร 104 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำกำลังเข้าตรวจสอบการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล
251092
          เจ้าหน้าที่กองอำนวยกาารักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยกับทีมข่าว THAI TIME ว่า เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบเรือประมงทะเลของจังหวัดสมุทรปราการ ที่ออกหาปลาบริเวณปากอ่าวไทย จำนวน 3 คู่ 6 ลำ เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตของแรงงานต่างด้านที่ทำงานอยู่บนเรือประมงทะเล รวมถึงเอกสารการเข้ามาทำงานถูกต้องหรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิด แรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตการทำงานครบถ้วน
251091
          อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ประกอบการ และ เจ้าของเรือประมงทะเลทุกรายเกี่ยวกับการว่าจ้างแรงงานต่างด้าว จะต้องมีการขอใบอนุญาตการทำงานบนเรือประมงทะเลอย่างถูกต้อง หากไม่มีใบอนุญาตดังกล่าว จะต้องถูกดำเนินคดีในความผิดฐานค้ามนุษย์ ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการจะทำการสุ่มตรวจเรือประมงตามวงรอบที่กำหนดไว้
251093
BY : น้ำหมึก สีจาง ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments