THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

พช.บางพลี ส่งเสริมปลูกผักสวนครัว ลดรายจ่ายช่วงโควิด-19

942 Views

สนง.พัฒนาชุมชนบางพลี ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในช่วงการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

251171
251170
          นางสาวสุริสา วรอานันท์ พัฒนาการอำเภอบางพลี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของประเทศไทยต้องชะลอตัว ประกอบกับความตื่นตระหนกของประชาชนที่เกรงว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะขาดแคลน กรมการพัฒนาชุมชนเห็นว่า การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตสามารถเป็นทางออกและนำพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตได้ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย
251173
251174
1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 5 ชนิด เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ระดับบุคคลก่อน
2. อำเภอวางแผนร่วมขับเคลื่อนพร้อมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรศาสนา หน่วยงานในพื้นที่และภาคีเครือข่าย
3. ทีมปฏิบัติการหมู่บ้านลงไปให้คำแนะนำและกระตุ้นการปฏิบัติการ เน้นการพึ่งตนเอง อาจใช้ความสามัคคีช่วยกันทำในลักษณะกลุ่มเล็กๆ
4. เชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า แบ่งปันพืชผักในชุมชน และรวมกลุ่มนำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคทำบุญ ทำทาน แบ่งปัน แปรรูป
5. การคัดเลือกบุคคลต้นแบบเพื่อเชิดชูเกียรติ
251175
251176
          ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่จะส่งผลให้ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้านของอำเภอบางพลี ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการปลูกผักสวนครัว ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร สามารถลดรายจ่าย แบ่งปัน และขายเพิ่มรายได้ เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ให้มีความพอประมาณ มีเหตุผลและสร้างภูมิคุ้มกัน เมื่อยามวิกฤต ซึ่งการปลูกผักสวนครัวเป็นรูปแบบหนึ่งของกิจกรรม สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ทุกครัวเรือนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ไม่เดือดร้อนในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
251172
By : บูรพา วงไพบูลย์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments