THAI TIME สิงห์บุรี

“สภานักเรียน” รร.สมุทรปราการ คว้าแชมป์ต้นแบบระดับประเทศ ขับเคลื่อนโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

1531 Views

Loading

ประชาธิปไตยง่ายๆ เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในวัยเรียน ผ่านการเลือกหัวหน้าห้อง เลือกประธานนักเรียน จัดตั้งเป็นสภา แต่จะมีสักกี่โรงเรียนที่สามารถสร้างสภานักเรียนที่เข้มแข็งได้ โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นอีกแห่งที่มีการจัดตั้งสภานักเรียน ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขับเคลื่อนโรงเรียนได้เป็นอย่างดี จนคว้ารางวัลสภานักเรียนต้นแบบระดับประเทศมาครอง
         นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสมุทรปราการ กล่าวว่า สภานักเรียนของโรงเรียนสมุทรปราการมีการจัดตั้งมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเลือกตั้งแบบระบอบประชาธิปไตย การสรรหาประธานนักเรียน การเข้ามามีส่วนร่วมของหัวหน้าห้องแต่ละระดับชั้น และประธานคณะสี เพื่อตั้งสภานักเรียนขึ้นมา โดยมีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายที่ประธานนักเรียนให้ไว้ และร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนให้พัฒนายิ่งขึ้น

          “กิจกรรมหรือโครงการที่เกิดขึ้นในโรงเรียน สภานักเรียนจะเป็นผู้ดูแลและดำเนินการเองทุกขั้นตอน โดยโครงการมาจากการเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการสภานักเรียน และนักเรียนภายในโรงเรียน จากนั้นนำโครงการเข้าที่ประชุมสภานักเรียน เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน และสอดคล้องกับนโยบายของสภานักเรียน จึงสามารถจัดเป็นกิจกรรมขึ้นให้กับนักเรียนได้” นายพงษ์สวัสดิ์ กล่าว
         สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการมีแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และเป็นวงจรที่มีคุณภาพ PDCA ประกอบไปด้วย Plan การวางแผน กำหนดเป้าหมายและกระบวนการ แล้วนำไปสู่ Do การนำไปปฏิบัติ ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ จากนั้นเป็นขั้น Check การติดตาม ตรวจสอบและวัดผลว่ากระบวนทำงานเป็นไปตามแผนทำงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ในขั้นตอนแรก สุดท้าย Act การดำเนินการ ปรับปรุงสมถรรนะของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทางที่สภานักเรียนใช้ดำเนินงาน และทำให้เป็นจุดเด่นที่สร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการ

          นางสาวศิวพร สมพงษ์ รองประธานนักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ กล่าวว่า คณะกรรมการสภานักเรียนได้ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ และได้รับการสอนมาจากรุ่นพี่ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนแทนครู-อาจารย์ได้ นอกจากนี้ยังเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมนอกโรงเรียน เช่น เป็นจิตอาสาดูแลชุมชนใกล้เคียง ช่วยเหลือโรงเรียนที่ยากไร้ตามต่างจังหวัด สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้นักเรียนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสภานักเรียนทำกิจกรรมเป็น ทำงานร่วมกับคนอื่นได้
          การจัดตั้งสภานักเรียนไม่เพียงแต่มีนักเรียนเท่านั้น ยังประกอบไปด้วยครูจากแต่ละกลุ่มสาระวิชาที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วย โดยนายสิทธิชัย บุญนาค ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน เผยว่า การที่ครูได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสภานักเรียนจะสามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้  และที่สำคัญคือสามารถช่วยในเรื่องการเรียนได้ เนื่องจากคณะกรรมการมีงานที่ต้องปฏิบัติและทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนได้ในบางคาบเรียน ซึ่งครูก็สามารถช่วยให้เรียนทันเพื่อนได้โดยการมีแบบฝึกหัดให้ทำ การสอนย้อนหลังให้ ช่วยให้นักเรียนไม่บกพร่องในการเรียน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่แสดงออกมาทำให้เห็นว่านักเรียนที่ทำหน้าที่สภานักเรียนมีผลการเรียนที่ดี
         จากการดำเนินงานตามแนวทาง ทำให้สภานักเรียนมีความเข้มแข็ง  และมีประสิทธิภาพ จนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ ผ่านกิจกรรมที่สภานักเรียนทำมาตลอดในเวลา 3 ปีที่ผ่านมา การสาธิตการประชุมสภาให้คณะกรรมดู โดยมีกรณีตัวอย่างให้สภานักเรียนแก้ไขปัญหา จนสามารถได้รับรางวัล ทั้งยังเป็นสภานักเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ จากทั่วประเทศได้มาศึกษาเรียนรู้ถึงกระบวนการทำงาน พร้อมกับนำไปปฏิบัติตามจนเกิดผลที่ดี

          นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่สภานักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัลเป็นสภานักเรียนต้นแบบระดับประเทศ ซึ่งได้รับมาแล้ว 2 ปี การเข้ามาทำงานในสภานักเรียนจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานจริง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ฝึกให้เด็กมีจิตอาสา ช่วยเหลือส่วนรวม ทางโรงเรียนได้สนับสนุนทุกกิจกรรมอย่างเต็มที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากของจริงให้มากที่สุด
          สภานักเรียนไม่เพียงแต่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงระบอบประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง และการจัดตั้งสภาขึ้นมา แต่ที่โรงเรียนสมุทรปราการยังมอบหมายงานให้คณะกรรมได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน เรียนรู้การทำงานและการแก้ไข้ปัญหา จนได้รับรางวัลและเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่นต่อไป..

Comments

comments