ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ป.ป.ท. ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุจริตจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 พบเข้าข่ายทำผิด 52 หน่วยงาน

1090 Views
          พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ หรือ ศอตช. ได้ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ที่มีลักษณะที่ไม่โปร่งใส หรืออาจส่อไปในทางทุจริตอันจะเกิดผลเสียหายต่อทางราชการ เพื่อเป็นฐานการตรวจสอบกรณีดังกล่าวอย่างเป็นระบบ
251952
พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
          พ.ต.ท.วันนพ เปิดเผยอีกว่า การตรวจสอบครั้งนี้จะถูกนำมาเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องตามระเบียบของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงได้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการ จำนวน 15 ชุด ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงทั่วประเทศ พร้อมบูรณาการความร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีดังกล่าวอีกด้วย
251953
          นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปแล้วตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนและตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสทั้งสิ้น 52 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 30 จังหวัด ซึ่งพบพฤติการณ์ผิดปกติในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม รวมเป็น 19 แห่ง ซึ่งได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. วินิจฉัยแล้ว 3 แห่ง อีกทั้งพบการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างอีก 5 แห่ง ในลักษณะการกระทำผิด 16 รูปแบบ

Comments

comments