THAI TIME สิงห์บุรี

ยุ่งแล้ว!! ผลพิสูจน์จาก สสจ.สิงห์บุรี ระบุชัด เจลแอกอฮอล์ล้างมือ ในถุงยังชีพของ อบต.โรงช้าง ของปลอม!!

1969 Views
           เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายสุขสันติ พักธรรมนัก นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)ระดับเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามในหนังสือ แจ้งผลการตรวจสอบเจลแอกอฮอล์ล้างมือ ไปยังนางสาวอารีรัตน์ คธาวุธ ผู้ร้องเรียน ความว่า..
252099
           ตามหนังสือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก นางสาวอารีรัตน์ คธาวุธ ว่าได้ใช้เจลแอกอฮอล์ล้างมือจากถุงยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง ปรากฎว่า มีการระคายเคืองต่อผิว จึงได้มีการตรวจสอบฉลาก พบว่า ไม่ถูกต้อง 
252102
          จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า แอลกอฮอล์ล้างมือในถุงยังชีพมีฉลากไม่ตรงกับเลขที่ใบรับจดแจ้ง จึงจัดเป็นเครื่องสำอางปลอม ตามมาตรา 29(4) ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558 เพื่อเป็นการคุ้มครองและดูแลสุขภาพประชาชนให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จึงขอแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้เจลแอลกอฮอล์ดังกล่าว แต่ในส่วนของสถานที่ผลิตที่ปรากฎบนฉลากผลิตภัณฑ์ไม่ได้อยู่ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี จะมีการดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและสืบหาแหล่งที่มาของเจลแอลกอฮอล์ดังกล่าวต่อไป

Comments

comments