ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

สตง.จับมือ สพร./สวทช. พัฒนา AI เพื่อการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ-ทั่วถึง!!

787 Views

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเสริมเขี้ยวเล็บงานตรวจสอบ เร่งพัฒนาระบบ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล-ค้นหาการทุจริตภาครัฐ

         นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สตง.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการตรวจสอบ (Artificial Intelligence for Audit) ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. และศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC
36517
         ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการตรวจสอบ โดยจะศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ทางการเงิน การคลัง โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
         หากพบข้อมูลผิดปกติ จะได้เร่งส่งสัญญาณเตือนผู้กระทำผิด และกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการเงินการคลังของรัฐได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ โดยเริ่มจากงานตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) ว่าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด
36518

Comments

comments